تابع ووکامرسی wc_timezone_offset دریافت تفاوت زمانی بر اساس ثانیه

تابع ووکامرسی wc_timezone_offset دریافت تفاوت زمانی بر اساس ثانیه

تابع ووکامرسی wc_timezone_offset – دریافت تفاوت زمانی بر اساس ثانیه

Syntax – سینتکس

(float) wc_timezone_offset(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_timezone_offset' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_timezone_offset(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_timezone_offset() { 
  if ( $timezone = get_option( 'timezone_string' ) ) { 
    $timezone_object = new DateTimeZone( $timezone ); 
    return $timezone_object->getOffset( new DateTime( 'now' ) ); 
  } else { 
    return floatval( get_option( 'gmt_offset', 0 ) ) * HOUR_IN_SECONDS; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us