تابع ووکامرسی wc_timezone_string دریافت منطقه زمانی با توجه به موقعیت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_timezone_string دریافت منطقه زمانی با توجه به موقعیت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_timezone_string – دریافت منطقه زمانی با توجه به موقعیت زمانی فروشگاه

Syntax – سینتکس

(string) wc_timezone_string(); 

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

منطقه زمانی به صورت رشته ای

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_timezone_string' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_timezone_string(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_timezone_string() { 
 
  // if site timezone string exists, return it 
  if ( $timezone = get_option( 'timezone_string' ) ) { 
    return $timezone; 
  } 
 
  // get UTC offset, if it isn't set then return UTC 
  if ( 0 === ( $utc_offset = intval( get_option( 'gmt_offset', 0 ) ) ) ) { 
    return 'UTC'; 
  } 
 
  // adjust UTC offset from hours to seconds 
  $utc_offset *= 3600; 
 
  // attempt to guess the timezone string from the UTC offset 
  if ( $timezone = timezone_name_from_abbr( '', $utc_offset ) ) { 
    return $timezone; 
  } 
 
  // last try, guess timezone string manually 
  foreach ( timezone_abbreviations_list() as $abbr ) { 
    foreach ( $abbr as $city ) { 
      if ( (bool) date( 'I' ) === (bool) $city['dst'] && $city['timezone_id'] && intval( $city['offset'] ) === $utc_offset ) { 
        return $city['timezone_id']; 
      } 
    } 
  } 
 
  // fallback to UTC 
  return 'UTC'; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.1

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us