تابع ووکامرسی wc_time_format دریافت فرمت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_time_format دریافت فرمت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_time_format – دریافت فرمت زمانی فروشگاه

Syntax – سینتکس

(string) wc_time_format(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_time_format' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_time_format(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_time_format() { 
    return apply_filters( 'woocommerce_time_format', get_option( 'time_format' ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us