تابع ووکامرسی wc_track_product_view بدست آوردن میزان آمار بازدید محصول

تابع ووکامرسی wc_track_product_view بدست آوردن میزان آمار بازدید محصول

تابع ووکامرسی wc_track_product_view – بدست آوردن میزان آمار بازدید محصول

Syntax – سینتکس

wc_track_product_view(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_track_product_view' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_track_product_view(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_track_product_view() { 
  if ( ! is_singular( 'product' ) || ! is_active_widget( false, false, 'woocommerce_recently_viewed_products', true ) ) { 
    return; 
  } 
 
  global $post; 
 
  if ( empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) ) 
    $viewed_products = array(); 
  else 
    $viewed_products = (array) explode( '|', $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ); 
 
  if ( ! in_array( $post->ID, $viewed_products ) ) { 
    $viewed_products[] = $post->ID; 
  } 
 
  if ( sizeof( $viewed_products ) > 15 ) { 
    array_shift( $viewed_products ); 
  } 
 
  // Store for session only 
  wc_setcookie( 'woocommerce_recently_viewed', implode( '|', $viewed_products ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us