Parse Error در PHP چیست و چگونه آن را برطرف کنیم ؟

Parse Error در PHP چیست و چگونه آن را برطرف کنیم ؟

Parse Error در PHP – زمانی رخ می دهد که در یک بخشی از برنامه خطای syntax داشته باشید یک نمونه ی بارز آن نذاشتن سیمیکالن می باشد . این خطا به طور کل جلوی اجرا برنامه ی را می گیرد و اجازه اجرای script را نمی دهد .

مواردی که باعث پیدایش خطای Parse می شوند .

1- عدم گذاشتن سیمیکالن در جایی که نیاز است
2- عدم بستن پرانتز
3- عدم بستن بریسس
4- عدم بستن برکتس
5- عدم بستن دابل یا سینگل کوتیشن
6- قرار دادن سینگل کوتیشن در سینگل کوتیشن بدون escape string ( دابل کوتیشن ) هم می تواند باشد .
7- عدم قرار دادن $ در قبل متغیر

مواجه شدن با Parse Error در PHP

1- عدم گذاشتن سیمیکالن در جایی که نیاز است

echo 'hi developers !'
echo 'hi coders !'


2- عدم بستن پرانتز

var_dump('data'


3- عدم بستن بریسس

if (1 < 2) {
	echo 'two is greater than one !';


4- عدم بستن برکتس

$user_extra_data = ["location" => "iran" , "age"=>"26";


5- عدم بستن دابل یا سینگل کوتیشن

$message = "enter your user name ... 


6- قرار دادن سینگل کوتیشن در سینگل کوتیشن بدون escape string ( دابل کوتیشن ) هم می تواند باشد

echo 'let's write some code';


7- عدم قرار دادن $ در قبل متغیر

number = 256;

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us