تابع ووکامرسی wc_transaction_query اجرای کوئری تراکنش های فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_transaction_query اجرای کوئری تراکنش های فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_transaction_query – اجرای کوئری تراکنش های فروشگاه

Syntax – سینتکس

wc_transaction_query( (string) $type = 'start' ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $type (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_transaction_query' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// start (default), commit, rollback 
$type = 'start'; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_transaction_query($type); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_transaction_query( $type = 'start' ) { 
  global $wpdb; 
 
  $wpdb->hide_errors(); 
 
  if ( ! defined( 'WC_USE_TRANSACTIONS' ) ) { 
    define( 'WC_USE_TRANSACTIONS', true ); 
  } 
 
  if ( WC_USE_TRANSACTIONS ) { 
    switch ( $type ) { 
      case 'commit' : 
        $wpdb->query( 'COMMIT' ); 
        break; 
      case 'rollback' : 
        $wpdb->query( 'ROLLBACK' ); 
        break; 
      default : 
        $wpdb->query( 'START TRANSACTION' ); 
      break; 
    } 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us