تابع ووکامرسی wc_trim_string حذف فضای خالی رشته و افزودن پسوند

تابع ووکامرسی wc_trim_string حذف فضای خالی رشته و افزودن پسوند

تابع ووکامرسی wc_trim_string – حذف فضای خالی رشته و افزودن پسوند

Syntax – سینتکس

(string) wc_trim_string( (string) $string, (int) $chars = 200, (string) $suffix = '...' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $string (string)
 • 2- $chars (int)
 • 3- $suffix (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_trim_string' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The string. 
$string = ''; 
 
// The chars. 
$chars = 200; 
 
// The suffix. 
$suffix = '...'; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_trim_string($string, $chars, $suffix); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_trim_string( $string, $chars = 200, $suffix = '...' ) { 
  if ( strlen( $string ) > $chars ) { 
    if ( function_exists( 'mb_substr' ) ) { 
      $string = mb_substr( $string, 0, ( $chars - mb_strlen( $suffix ) ) ) . $suffix; 
    } else { 
      $string = substr( $string, 0, ( $chars - strlen( $suffix ) ) ) . $suffix; 
    } 
  } 
  return $string; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us