تابع ووکامرسی wc_trim_zeros حذف صفر های دنباله دار اضافی قیمت

تابع ووکامرسی wc_trim_zeros حذف صفر های دنباله دار اضافی قیمت

تابع ووکامرسی wc_trim_zeros – حذف صفر های دنباله دار اضافی قیمت

Syntax – سینتکس

(string) wc_trim_zeros( (mixed) $price ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $price (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_trim_zeros' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The price. 
$price = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_trim_zeros($price); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_trim_zeros( $price ) { 
    return preg_replace( '/' . preg_quote( wc_get_price_decimal_separator(), '/' ) . '0++$/', '', $price ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us