تابع wc_update_300_settings بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع wc_update_300_settings بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_settings – بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 3.0.0

Syntax – سینتکس

wc_update_300_settings(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_update_300_settings' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-update-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_update_300_settings(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-update-functions.php

function wc_update_300_settings() { 
  $woocommerce_shipping_tax_class = get_option( 'woocommerce_shipping_tax_class' ); 
  if ( '' === $woocommerce_shipping_tax_class ) { 
    update_option( 'woocommerce_shipping_tax_class', 'inherit' ); 
  } elseif ( 'standard' === $woocommerce_shipping_tax_class ) { 
    update_option( 'woocommerce_shipping_tax_class', '' ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us