تابع wc_update_coupon_usage_counts بروزرسانی میزان استفاده تعداد کوپن ووکامرس

تابع wc_update_coupon_usage_counts بروزرسانی میزان استفاده تعداد کوپن ووکامرس

تابع ووکامرسی wc_update_coupon_usage_counts – بروزرسانی میزان استفاده تعداد کوپن ووکامرس

Syntax – سینتکس

wc_update_coupon_usage_counts( (int) $order_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $order_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_update_coupon_usage_counts' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// The order id. 
$order_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_update_coupon_usage_counts($order_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_update_coupon_usage_counts( $order_id ) { 
  if ( ! $order = wc_get_order( $order_id ) ) { 
    return; 
  } 
 
  $has_recorded = $order->get_data_store()->get_recorded_coupon_usage_counts( $order ); 
 
  if ( $order->has_status( 'cancelled' ) && $has_recorded ) { 
    $action = 'reduce'; 
    $order->get_data_store()->set_recorded_coupon_usage_counts( $order, false ); 
  } elseif ( ! $order->has_status( 'cancelled' ) && ! $has_recorded ) { 
    $action = 'increase'; 
    $order->get_data_store()->set_recorded_coupon_usage_counts( $order, true ); 
  } else { 
    return; 
  } 
 
  if ( sizeof( $order->get_used_coupons() ) > 0 ) { 
    foreach ( $order->get_used_coupons() as $code ) { 
      if ( ! $code ) { 
        continue; 
      } 
 
      $coupon = new WC_Coupon( $code ); 
 
      if ( ! $used_by = $order->get_user_id() ) { 
        $used_by = $order->get_billing_email(); 
      } 
 
      switch ( $action ) { 
        case 'reduce' : 
          $coupon->decrease_usage_count( $used_by ); 
        break; 
        case 'increase' : 
          $coupon->increase_usage_count( $used_by ); 
        break; 
      } 
    } 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us