تابع ووکامرسی wc_update_order_item_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه آیتم سفارش

تابع ووکامرسی wc_update_order_item_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه آیتم سفارش

تابع ووکامرسی wc_update_order_item_meta – بروزرسانی اطلاعات اضافه آیتم ( اقلام ) سفارش

Syntax – سینتکس

wc_update_order_item_meta( (mixed) $item_id, (mixed) $meta_key, (mixed) $meta_value, (string) $prev_value = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $item_id (mixed)
 • 2- $meta_key (mixed)
 • 3- $meta_value (mixed)
 • 4- $prev_value (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_update_order_item_meta' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-item-functions.php'; 
} 
 
// The item id. 
$item_id = null; 
 
// The meta key. 
$meta_key = null; 
 
// The meta value. 
$meta_value = null; 
 
// The prev value. 
$prev_value = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_update_order_item_meta($item_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-item-functions.php

function wc_update_order_item_meta( $item_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '' ) { 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order-item' ); 
  if ( $data_store->update_metadata( $item_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value ) ) { 
    $cache_key = WC_Cache_Helper::get_cache_prefix( 'order-items' ) . 'object_meta_' . $item_id; 
    wp_cache_delete( $cache_key, 'order-items' ); 
    return true; 
  } 
  return false; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us