تابع ووکامرسی wc_update_product_stock_status تغییر وضعیت موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock_status تغییر وضعیت موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock_status – تغییر وضعیت موجودی محصول

Syntax – سینتکس

wc_update_product_stock_status( (int) $product_id, (int) $status ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $product_id (int)
 • 2- $status (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_update_product_stock_status' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-stock-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = -1; 
 
// The status. 
$status = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_update_product_stock_status($product_id, $status); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-stock-functions.php

function wc_update_product_stock_status( $product_id, $status ) { 
  $product = wc_get_product( $product_id ); 
  if ( $product ) { 
    $product->set_stock_status( $status ); 
    $product->save(); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us