تابع woocommerce_update_options بروزرسانی تنظیمات ووکامرس

تابع woocommerce_update_options بروزرسانی تنظیمات ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_update_options – بروزرسانی تنظیمات ووکامرس

Syntax – سینتکس

woocommerce_update_options( (array) $options, (null) $data = null ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $options (array)
 • 2- $data (null)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_update_options' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/admin/wc-admin-functions.php'; 
} 
 
// The options. 
$options = array(); 
 
// The data. 
$data = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_update_options($options, $data); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/admin/wc-admin-functions.php

function woocommerce_update_options( $options, $data = null ) { 
 
  if ( ! class_exists( 'WC_Admin_Settings', false ) ) { 
    include( dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-admin-settings.php' ); 
  } 
 
  WC_Admin_Settings::save_fields( $options, $data ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us