تابع WC نمونه سازی از کلاس ووکامرس

تابع WC نمونه سازی از کلاس ووکامرس

تابع ووکامرسی WC – نمونه سازی از کلاس ووکامرس جهت دسترسی به داده های آن 

Syntax – سینتکس

WC(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'WC' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/woocommerce.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = WC(); 
    

Defined – محل تعریف

/woocommerce.php

function WC() { 
    return WooCommerce::instance(); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.1

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

تابع ووکامرسی WC

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us