تابع ووکامرسی wc_walk_category_dropdown_tree دریافت walker دسته بندی درختی

تابع ووکامرسی wc_walk_category_dropdown_tree دریافت walker دسته بندی درختی

تابع ووکامرسی wc_walk_category_dropdown_tree – دریافت walker دسته بندی درختی

Syntax – سینتکس

wc_walk_category_dropdown_tree(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_walk_category_dropdown_tree' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_walk_category_dropdown_tree(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function wc_walk_category_dropdown_tree() { 
  $args = func_get_args(); 
 
  if ( ! class_exists( 'WC_Product_Cat_Dropdown_Walker', false ) ) { 
    include_once( WC()->plugin_path() . '/includes/walkers/class-product-cat-dropdown-walker.php' ); 
  } 
 
  // the user's options are the third parameter 
  if ( empty( $args[2][walker] ) || ! is_a( $args[2][walker], 'Walker' ) ) { 
    $walker = new WC_Product_Cat_Dropdown_Walker; 
  } else { 
    $walker = $args[2][walker]; 
  } 
 
  return call_user_func_array( array( &$walker, 'walk' ), $args ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us