تابع ووکامرسی wp_parse_slug_list پاکسازی آرایه ( کاما ، فضا خالی )

تابع ووکامرسی wp_parse_slug_list پاکسازی آرایه ( کاما ، فضا خالی )

تابع ووکامرسی wp_parse_slug_list – پاکسازی آرایه ( کاما ، فضای خالی جداکننده )

Syntax – سینتکس

(array) wp_parse_slug_list( (array|string) $list ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $list (array|string)

Returns – مقادیر بازگشتی (array)

Sanitized array of slugs.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wp_parse_slug_list' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/vendor/wp-rest-functions.php'; 
} 
 
// List of slugs. 
$list = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wp_parse_slug_list($list); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/vendor/wp-rest-functions.php

function wp_parse_slug_list( $list ) { 
  if ( ! is_array( $list ) ) { 
    $list = preg_split( '/[\s, ]+/', $list ); 
  } 
 
  foreach ( $list as $key => $value ) { 
    $list[ $key ] = sanitize_title( $value ); 
  } 
 
  return array_unique( $list ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us