چگونه در PHP پیغام خطا نمایش دهیم ؟

چگونه در PHP پیغام خطا نمایش دهیم ؟

نمایش PHP پیغام خطا – ابتدا باید در نظر داشت که در صورتی که نیازی به نمایش خطا نیست ، لزومی ندارد که خطایی را نمایش دهید .

نمایش خطا خود سطح بندی هایی دارد برخی از این ها notice و warning هستند که مانع اجرای برنامه نمی شوند .

برخی دیگر مثل TypeError و Exception هستند که خود جزو fatal error ها محسوب می شوند و کد های قبل از آن فقط اجرا می شود .

با توجه به شرایط باید تصمیم گرفت که کدام خطا را نمایش داد .

دسته ی Fatal Error ها

خطای Exception

این نوع خطا عمومی ترین نوع هست و فقط بیان کننده این است که موردی را که باید در برنامه در نظر می گرفتیم که در نظر گرفته نشده . مثال : زمانی که api key مقدار دهی نشده باشد .

throw new Exception("API_KEY not set");


خطای TypeError

برای زمانی که نوع داده ی که در نظر گرفته شده وارد نشده است . مثال : ورودی تابع باید یک عدد صحیح باشد !

throw new TypeError("set INTEGER Number");


خطای Notice

جنبه آگاه سازی درباره مقدار دهی نشدن متغیر یا داده ای برای نمایش وجود ندارد به طوری که برنامه همچنان به کار خود ادامه دهد .

trigger_error('No Data to show');


خطای Warning

این مورد خطا هم شباهت زیادی به Notice دارد با این تفاوت که هشدار دهنده است . همچنان برنامه به اجرای خود ادامه می دهد .

trigger_error('unable to Fetch Data from MYSQL', E_USER_WARNING);


خطای Fatal

$row = '';
if (!$row) {
	trigger_error("Cannot Fetch Data from MYSQL", E_USER_ERROR);
}


Trigger Error

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us