افزودن مقایسه محصولات فروشگاه با js و PHP

افزودن مقایسه محصولات فروشگاه با js و PHP

افزودن ویژگی مقایسه محصولات فروشگاه – با کمک ویژگی مقایسه به کاربر این امکان داده می شود که بتواند تصمیم گیری بهتری را برای خرید یک محصول داشته باشد .

روند کار مقایسه محصول این است که ویژگی های محصول را به نمایش می گذارد تا کاربر بتواند مشاهده کند و خرید خود را نهایی کند .

فایل index.php صفحه اصلی مقایسه و نمایش محصول

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>RapidCode.IR - مقایسه محصولات با PHP , js</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/style.css">
</head>

<body>
  <a id="introduce" target="_blank" href="https://rapidcode.ir">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

  <div class="container">

  <div class="compare">?</div>
  <section class="compare-page">
    <div class="container-compare"></div>
    <button id="close-compare-page">خروج</button>
  </section>
    <?php

    require_once "shop.php";
    $rows = loop_product();

    ?>


    <h1><?php echo $GLOBALS['title'] ?></h1>

    <?php

    foreach ($rows as $row) :
    ?>
      <article>
        <img src="<?php echo $row['thumbnail'] ?>" alt="<?php echo $row['title'] ?>">

        <h2><?php echo $row['title'] ?></h2>

        <p><?php echo $row['content'] ?></p>

        <span id="price"><?php echo $row['price'] ?> تومان</span><br>


        <a class="compare-product" id="pid_<?php echo $row['id'] ?>" data-ID="<?php echo $row['id'] ?>">مقایسه</a>

      </article>

    <?php endforeach; ?>

  </div>


  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>

</html>


فایل shop.php که شامل توابع کاربردی برای دریافت اطلاعات از دیتابیس و … می باشد .

فایل shop.php

<?php

function loop_product($pid = "", $select = "*") {

	$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "posts");

	$mysqli->set_charset("utf8");
	$stmt = $mysqli->stmt_init();

	$GLOBALS['title'] = "لیست محصولات ";

	$loop_shop_query = "";

	if ($pid) {
		$loop_shop_query = "WHERE id=?";
	}

	$query = "SELECT {$select} FROM `products` {$loop_shop_query}";

	$stmt->prepare($query);
	if ($pid) {
		$stmt->bind_param("i", $pid);
	}

	$rows = [];

	if ($stmt->execute() && $res = $stmt->get_result()) {
		if ($stmt->affected_rows || $res->num_rows) {
			while ($row_loop = $res->fetch_assoc()) {
				$rows[] = $row_loop;
			}
		}
	}

	$stmt->close();
	$mysqli->close();

	return $rows;

}

function product_exist($pid) {

	$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "posts");

	$mysqli->set_charset("utf8");
	$stmt = $mysqli->stmt_init();

	$query = "SELECT id FROM `products` WHERE id=?";

	$is_found = 0;
	$stmt->prepare($query);
	$stmt->bind_param("i", $pid);

	if ($stmt->execute() && $stmt->store_result()) {
		$is_found = $stmt->affected_rows;
		$stmt->free_result();
	}
	return $is_found;
}

?>


فایل compare.php یک api ساده برای مان فراهم می کند که بتوانیم داده های محصول را به صورت json دریافت کنیم .

فایل compare.php

<?php

header("Content-Type: application/json");
require_once "shop.php";

$response_list = [
	"status" => 0,
	"msg" => "",
	"data" => []
];


if(empty($_GET['pid'])){
	$response_list['msg'] = "آیدی محصول وارد نشده";
	die(json_encode($response_list));
}else if(!is_numeric($_GET['pid'])){
	$response_list['msg'] = "آیدی محصول معتبر نمی باشد";
	die(json_encode($response_list));
}else{
	$found = product_exist($_GET['pid']);
	if (!$found) {
		$response_list['msg'] = "محصول مورد نظر یافت نشد";
		die(json_encode($response_list));
	}

	$row = loop_product($_GET['pid']);
	$row = end($row);
	$features = $row['features'];

	$response_list['data'] = [
		"id" => $row['id'],
		"title" => $row['title'],
		"thumbnail" => $row['thumbnail'],
		"price" => $row['price'],
		"features" => $features,
		
	];
	$response_list['status'] = 1;
	$response_list['msg'] = "موفق !";
	
	echo json_encode($response_list);
}
?>


فایل app.js برای ثبت event ها و تعامل با compare.php

فایل app.js

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {


  // Global variable
  window.compareListId = [];

  // access DOM
  
  const compareItemButtonDOM = document.getElementsByClassName("compare-product");
  const containerCompareDOM = document.getElementsByClassName("container-compare")[0];
  const compareButtonDOM = document.getElementsByClassName("compare")[0];
  const compareCanvasDOM = document.getElementsByClassName("compare-page")[0];
  const compareCanvasCloseDOM = document.getElementById("close-compare-page");
  

  // other property
  let requestLock = false;
  let compareCounter = 0;  for(var i=0;i<compareItemButtonDOM.length;i++){
    const currentElement = compareItemButtonDOM[i];
    currentElement.addEventListener("click" , handlerCompareProduct);
  }

  compareButtonDOM.addEventListener("click" , handlerCompareButton);
  compareCanvasCloseDOM.addEventListener("click" , handlerCloseComparePage);

  // Handlers

  function handlerCompareProduct(event){
    const thisElement = event.target;
    const productID = thisElement.getAttribute("data-id");

    if(thisElement.getAttribute("compare-status") == "true"){
      for(var i=0;i<window.compareListId.length;i++){
        const currentIndex = window.compareListId[i];
        if(productID == currentIndex){
          window.compareListId.splice(i , 1);
          break;
        }
      }
      thisElement.setAttribute("compare-status" , "false");
      thisElement.removeAttribute("style");
      changeCompareButtonText();
      return;
    }

    
    window.compareListId.push(productID);
    thisElement.setAttribute("compare-status" , "true");
    thisElement.style.background = "tomato";
    changeCompareButtonText();
    return
  }

  function handlerCompareButton(event){
    
    
    
    compareCanvasDOM.classList.add("page-active");

    if(0 < window.compareListId.length && window.compareListId[compareCounter]){
      customGetRequestFunc({
        params : {
          "pid" : window.compareListId[compareCounter]
        },
        loadFunc : function(){
          requestLock = false;
          const response = this.response;
          
          if(response.status == 0){
            alert(response.msg);
            return 0;
          }

          const data = response.data;
          
          const htmlContent = generateHtmlElementFunc(data);
          
          containerCompareDOM.innerHTML += htmlContent;
          //window.compareListId.shift();
          compareCounter++;
          handlerCompareButton();
        },
      });
      
    }else if(containerCompareDOM.innerHTML == ""){
      alert("موردی یافت نشد");
    }

  }

  function handlerCloseComparePage(event){
    const thisElement = event.target; 
    containerCompareDOM.innerHTML = "";
    thisElement.parentElement.classList.remove("page-active");
    compareCounter = 0;
  }
  

  

  // ajax request

  function customGetRequestFunc(options) {
    if(requestLock == true)
      return;

    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.responseType = "json";

    requestLock = true;

    let queryString = new URLSearchParams;

    const params = options.params;
    for (const param in params) {
      queryString.append(param, params[param]);
    }

    
    queryString = "?" + queryString.toString();
    xhr.open("GET", location.href + "/compare.php" + queryString);

    xhr.onload = options.loadFunc;

    xhr.onerror = function() {
      requestLock = false;
      console.warn("[XHR Error]");
    }

    xhr.send();
  }


  // other

  function getFeatureKeys(){
    return {
      "dimension" : "ابعاد",
      "weight" : "وزن" ,
      "specialFeatures" : "ویژگی های خاص",
      "numSimcard" : "تعداد سیمکارت",
      "internalStorage" : "حافظه داخلی",
      "pictureResolution" : "رزولوشن دوربین",
      "selfieResolution" : "رزولوشن سلفی",
      "videoRecording" : "فیلمبرداری"
    };
  }

  function generateHtmlElementFunc(data) {
    const features = JSON.parse(data.features);
    const featuresDbKey = Object.keys(features);
    
    const featureKeys = getFeatureKeys();
    let tableRows = "";
    for(var i=0;i<featuresDbKey.length;i++){
      let currentKey = featuresDbKey[i];
      const currentIndex = features[currentKey];
      currentKey = featureKeys[currentKey];
      tableRows += `<tr><td>${currentKey}</td><td>${currentIndex}</td></tr>`;
    }

    const templateHtml = `<article id="pid-${data.id}"><img src="${data.thumbnail}" alt="${data.title}"><h2>${data.title}</h2><table>${tableRows}</table><span id="price">${data.price} تومان</span><br></article>`;
    return templateHtml;
  }

  function changeCompareButtonText(){
    compareButtonDOM.textContent = window.compareListId.length;
    compareButtonDOM.textContent = (compareButtonDOM.textContent == "0") ? "?" : compareButtonDOM.textContent;
  }});


و در آخر فایل main.css برای یک ظاهر بهتر

فایل main.css

body {
  text-align: center;
  overflow-x: hidden;
}

#introduce {
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  display: block;
  width: 100%;
  padding: 5px 10px;
  background-color: #4CAF50;
  text-align: center;
  font-size: 25px;
  margin-bottom: 45px;
}

.container {
  width: 70%;
  margin: 15px auto;
  direction: rtl;
}

.ds-none {
  display: none !important;
}

article {
  width: 25%;
  border: 2px solid skyblue;
  padding: 10px;
  float: right;
  margin-left: 15px;
  margin-bottom: 25px;
}

article table {
  border-collapse: collapse;
  min-height: 480px;
}

article table tr td {
  border: 1px solid black;
}

article img {
  width: 200px;
  height: 200px;
  object-fit: cover;
}

article h2 {
  height: 82px;
  overflow: hidden;
}

article p {
  height: 56px;
  overflow: hidden;
  float: right;
  margin: 2px 0 15px 0;
}

article a {
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  width: 100%;
  padding: 10px 0;
  display: block;
}

#price {
  color: orange;
  font-weight: bold;
  margin: 3px;
  display: block;
}

.compare {
  position: fixed;
  left: 15px;
  bottom: 15px;
  cursor: pointer;
  background-color: tomato;
  color: white;
  font-weight: bold;
  border-radius: 50%;
  padding: 15px;
  width: 18px;
}

.compare-page {
  display: none;
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
  position: fixed;
  z-index: 15;
  top: 0;
  left: 0;
}

.page-active {
  display: block;
}

.container-compare article {
  margin-top: 20px;
}

.container-compare article img {
  width: 100px;
  height: 100px;
}

.compare-product {
  background-color: green;
  cursor: pointer;
}


دموی برنامه ( نتیجه )

قبل از اجرای برنامه وارد پوشه product TABLE to import شده table را import کنید

دانلود برنامه مقایسه محصولات

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us