آموزش اسکرول صفحه با انیمیشن در جاوا اسکریپت

آموزش اسکرول صفحه با انیمیشن در جاوا اسکریپت

اسکرول صفحه با انیمیشن – با کمک این ویژگی قادر خواهید بود صفحات انیمیشنی زیبایی را در هنگام اسکرول ایجاد کنید و بیشترین کاربرد آن در لندینگ پیج ها می باشد .


اسکرول صفحه به همراه انیمیشن نامی دیگری دارد به نام onscroll animation .


فایل index.html ساختار اسکرول انیمیشن

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/jquery.multiscroll.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <ul id="myMenu">
      <li data-menuanchor="firstPage" class="active"><a href="#firstPage">First section</a></li>
      <li data-menuanchor="secondPage"><a href="#secondPage">Second section</a></li>
      <li data-menuanchor="thirdPage"><a href="#thirdPage">Third section</a></li>
    </ul>

  </div>

    <div class="multiscroll">
      <div class="ms-left">
        <div class="ms-section"><h2>Mercedes Benz</h2></div>
        <div class="ms-section bl"><h2>Lamborghini Huracan</h2></div>
        <div class="ms-section rd"><h2>Nismo GTR</h2></div>
      </div>
      <div class="ms-right">
        <div class="ms-section"><img src="static/img/car1.png" alt=""></div>
        <div class="ms-section bl"><img src="static/img/car2.png" alt=""></div>
        <div class="ms-section rd"><img src="static/img/car3.png" alt=""></div>
      </div>
    </div>

  <script src="static/js/lib/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/jquery.multiscroll.min.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


استایل برنامه با main.css

.ms-left , .ms-right{
  text-align: center;
}

#myMenu li{
  list-style: none;
}

#myMenu a{
  text-decoration: none;
  background-color: white;
  color: black;
}

#myMenu .active a{
  background-color: limegreen;
}

.bl{
  background-color: black;
  color: coral;
}

.rd{
  background-color: #721220;
  color: black;
}

#multiscroll-nav li .active span{
  background-color: #fbf41b;
}


در پایان فایل app.js برای تنظیم کتابخانه multiscroll

فایل app.js

$(document).ready(function () {

  $('.multiscroll').multiscroll({
    verticalCentered: true,
    scrollingSpeed: 700,
    easing: 'easeInQuart',
    easingcss3: false,
    anchors: ['firstPage', 'secondPage', 'thirdPage'],
    menu: '#myMenu',
    sectionsColor: [],
    navigation: true,
    navigationPosition: 'right',
    navigationColor: '#fbf41b',
    navigationTooltips: [],
    loopBottom: false,
    loopTop: false,
    css3: false,
    paddingTop: 0,
    paddingBottom: 0,
    normalScrollElements: null,
    scrollOverflow: false,
    scrollOverflowOptions: null,
    keyboardScrolling: true,
    touchSensitivity: 5,

    //responsive
    responsiveWidth: 0,
    responsiveHeight: 0,
    responsiveExpand: false,

    // Custom selectors
    sectionSelector: '.ms-section',
    leftSelector: '.ms-left',
    rightSelector: '.ms-right',

    //events
    onLeave: function (index, nextIndex, direction) {},
    afterLoad: function (anchorLink, index) {},
    afterRender: function () {},
    afterResize: function () {},
  });
});


خروجی برنامه اسکرول انیمیشن ( نتیجه )

دانلود برنامه اسکرول انیمیشن

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us