افزودن ویژگی color picker انتخاب رنگ با JavaScript

افزودن ویژگی color picker انتخاب رنگ با JavaScript

color picker با JavaScript – با استفاده از کتابخانه jscolor می توانید یک انتخاب کننده رنگ با فرمت های مختلفی مثل : rgb , rgba , hex و … داشته باشید .

به راحتی می توانید از این کتابخانه استفاده کنید کافی است از data-jscolor برای تگ html خود استفاده کنید تا دیالوگ رنگ ظاهر شود .


فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <input data-jscolor="{}" type="text" id="colorpck" value="rgba(65,105,225,1)">

    <div id="preview">آستالاویستا</div>

    
  </div>  <script src="static/js/lib/jscolor.min.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


یک استایل کوچک در main.css

#preview{
  width: 350px;
  height: 150px;
  background-color: royalblue;
  margin: 115px auto;
}


فایل app.js برای تنظیم کتابخانه jscolor

jscolor.presets.default = {
	width: 141,       
	position: 'right',   
	previewPosition: 'right', 
	previewSize: 90,
  onInput : function(){
    document.getElementById("preview").style.backgroundColor = this.toRGBAString();
  }
};


خروجی برنامه ( نتیجه )

color picker با JavaScript

دانلود برنامه دیالوگ رنگ با Js

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us