کد نمایش منو در قالب وردپرس

کد نمایش منو در قالب وردپرس

نمایش منو در قالب وردپرس – با استفاده از تابع wp_nav_menu می توانیم منو های مورد نظری را که در پنل ادمین ثبت کرده بودیم
را نمایش دهیم همانند ظاهری که در قالب static وجود دارد .

اما قبل از هر چیزی نیاز هست که قابلیت پشتیبانی از منو را به قالب خود اضافه کنیم برای همین مورد وارد فایل functions.php شده و کد زیر را اضافه کنید .

پشتیبانی از منو با register_nav_menus در functions.php

function register_the_menu(){
	register_nav_menus( array(
		'primary_menu_rpd' => __( 'منوی اصلی', 'rapidcode ' ),
		'secondary_menu_rpd' => __( 'منوی ثانویه', 'rapidcode' ),
	) );
}

add_action( 'after_setup_theme', 'register_the_menu');

در این تابع امکان افزودن چندین منو وجود دارد که ما 2 موقعیت منو به آن اضافه کردیم .

نمایش منو با wp_nav_menu

پس از این که منوی خود را در پنل مدیریت به منوی اصلی اختصاص دادید می توانید از کد زیر در فایل header.php استفاده نمایید .

if (has_nav_menu('primary_menu_rpd')) {
	wp_nav_menu(
		array(
			'theme_location' => 'primary_menu_rpd',
			'menu_class'   => 'menu-wrapper',
			'menu_id'   => 'menu-1',
			'container_class' => 'primary-menu-container',
			'items_wrap'   => '<ul id="primary-menu-list" class="%1$s %2$s">%3$s</ul>',
			'fallback_cb'   => false, 
		)
	);
}

دقت داشته باشید که با has_nav_menu چک می کنیم که آیا منویی به منو اصلی اختصاص داده شده یا خیر در صورتی که وجود داشت با wp_nav_menu نمایش می دهیم .

علامت های
%1$s : مقدار menu_class
%2$s : مقدار menu_id
%3$s : تگ های li
می باشد

fallback_cb هم روی false باشد که اگر از has_nav_menu استفاده نکنیم در صورت عدم وجود منو یک برگه نمونه جهت نمایش منو مشاهده خواهد شد البته اگر روی true باشد .

در صورتی که بخواهید منوی های دیگر مثل منوی ثانویه ، فوتر و … را نمایش دهید به همین شکل امکان پذیر است .

آموزش نمایش منو در قالب وردپرس

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us