هوک فیلتر های کاربردی yoast seo برای برنامه نویسان

هوک فیلتر های کاربردی yoast seo برای برنامه نویسان

هوک فیلتر yoast seo – در این آموزش با فیلتر های yoast کار خواهیم کرد که می توانیم با کمک آن 1- پست 2- پست تایپ 3- تاکسونومی 4- نویسنده 5- ترم را از sitemap حذف کنیم .

همچنین می توانیم تعداد لینک در هر sitemap را هم مشخص کنیم .


در کل با 6 هوک فیلتر کار خواهیم کرد که تمامی این فیلتر ها باید در functions.php وارد شوند !

دقت داشته باشید تغییرات را می توانید در مسیر https://example.com/sitemap_index.xml مشاهده کنید که به جای example.com دامنه خودتان قرار می گیرد و دومین مورد برخی تغییرات با آیدی در کد های زیر صورت می گیرد .

1- حذف پست مورد نظر از sitemap

function exclude_posts_from_xml_sitemaps() {
    return [149, 158, 185 ];
}

add_filter( 'wpseo_exclude_from_sitemap_by_post_ids', 'exclude_posts_sitemaps' );


2- حذف post type از sitemap

function sitemap_exclude_post_type( $excluded, $post_type ) {
    return $post_type == 'page';
}

add_filter( 'wpseo_sitemap_exclude_post_type', 'sitemap_exclude_post_type', 1, 2 );


3- حذف تاکسونومی از sitemap

تاکسونومی همان category و tag می باشد

function xml_exclude_taxonomy( $excluded, $taxonomy ) {
    return $taxonomy == 'post_tag';
}

add_filter( 'wpseo_sitemap_exclude_taxonomy', 'xml_exclude_taxonomy', 1, 2 );


4- حذف نویسنده از sitemap

function xml_exclude_authors( $users ) {
	return array_filter( $users, function( $user ) {
		 if ( $user->ID === 4 ) {
			 return false;
		 }
 
		 return true;
	 } );
 }
 
 add_filter( 'wpseo_sitemap_exclude_author', 'xml_exclude_authors', 1, 1 );


5- حذف ترم از sitemap

در واقع ترم همان پارامتر هایی است که برای category در نظر می گیریم مثلا category دارای term فیلم فانتزی می باشد .

function xml_exclude_terms() {
    return [ 24, 13 ];
}

add_filter( 'wpseo_exclude_from_sitemap_by_term_ids', 'xml_exclude_terms');


6- تعیین تعداد لینک در هر sitemap

function max_link_per_sitemap() {
    return 75;
}

add_filter( 'wpseo_sitemap_entries_per_page', 'max_link_per_sitemap' );

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us