نمایش اطلاعات csv در جاوا اسکریپت

نمایش اطلاعات csv در جاوا اسکریپت

نمایش اطلاعات csv در Javascript – در این آموزش قصد داریم که با کمک ajax فایل csv را دانلود کرده و اطلاعات آن

به آرایه تبدیل کرده و در یک جدول نمایش دهیم .

دقت داشته باشید آدرسی که برای دریافت csv وارد می کنید دسترسی Access-Control-Allow-Origin به شما دهد که به خطای CORS یا همان Cross-origin resource sharing مواجه نشوید .

فایل index.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

  <input type="url" id="url" placeholder="https://example.com/data.csv">
  <input type="button" id="show" value="نمایش">

    
  </div>  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


اسکریپت app.js

const urlDOM = document.getElementById("url");
const showDOM = document.getElementById("show");

showDOM.onclick = function () {
  const url = urlDOM.value;
  if (url == "") {
    alert("هیچ آدرسی وارد نشده است")
    return false;
  }

  // the url most have Access-Control-Allow-Origin:* on server side
  getCsvFile(url);

}


function getCsvFile(url) {
  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("GET", url);

  showDOM.setAttribute("disabled", "disabled");
  xhr.onreadystatechange = function (e) {
    
    if (this.status === 200 && this.readyState == this.DONE) {

      let csvData = this.response;
      csvData = csvParser(csvData);
      const html = generateTableByCsv(csvData["keys"], csvData["values"]);
      const container = document.getElementsByClassName("container")[0];
      container.innerHTML += html;

    } else if (this.status < 200 && this.readyState == this.DONE) {
      window.alert("خطای شبکه");
      console.error("ERR");
    }

    showDOM.removeAttribute("disabled");
  }
  xhr.send();
  
}

function csvParser(csv) {
  let csvData = csv.split("\n");
  let csvKeys = csvData[0];
  csvData.shift();

  csvKeys = csvKeys.split(",");
  csvKeys = csvKeys.map((val) => val.trim());

  csvData = csvData.map(val => val.split(","));

  const csvDataFiltered = {
    "keys": csvKeys,
    "values": csvData
  }

  return csvDataFiltered;
}

function generateTableByCsv(keys, values) {

  let head = "<tr>";
  keys.forEach(function (element) {
    head += `<th>${element}</th>`;
  });
  head += "</tr>";

  let body = "";
  for (const depth1 of values) {
    body += "<tr>";
    for (const depth2 of depth1) {
      body += `<td>${depth2}</td>`;
    }
    body += "</tr>";
  }

  let templateHtml = `<table><thead>${head}</thead><tbody>${body}</tbody></table>`;

  return templateHtml;
}


فایل main.css

table{
  border-collapse: collapse;
}

table tr td , table tr th{
  border: 1px solid;
  padding: 5px;
}


دموی برنامه


دانلود سورس نمایش اطلاعات csv در Javascript

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us