کار با تابع implode در PHP ( تبدیل آرایه به رشته )

کار با تابع implode در PHP ( تبدیل آرایه به رشته )

کار با تابع implode در PHP – با استفاده از تابع implode می توانید عضو های آرایه به هم بچسبانید و در قالب یک رشته ذخیره کنید . این تابع را می توان متضاد تابع explode دانست .

این تابع دارای 2 ورودی است :
1- اینکه اعضای آرایه با چه کاراکتری به هم بچسباند .
2- آرایه که می خواهید اعضای آن در قالب یک رشته ذخیره شود .

کار با تابع implode به صورت عملی

کد زیر اعضای آرایه را با یک فاصله در کنار هم می چسباند .

$str_array = ['hello', 'my', 'name', 'is', 'arman'];

$str = implode(' ', $str_array); // hello my name is arman


امکان وارد کردن فقط ارایه هم وجود دارد که باعث می شود اعضای آرایه بدون هیچ فاصله و کاراکتری در کنار هم ذخیره شوند مثل :

$str = implode($str_array); // hellomynameisarman


تابع join همان implode است !

تابع join همان implode است اما نام مستعار آن محسوب می شود و دقیقا همان ورودی و خروجی را دارد .

$str = join(' ', $str_array); // hello my name is arman

$str = join($str_array); // hellomynameisarman

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us