جدا کردن اعداد از داخل متن با PHP

جدا کردن اعداد از داخل متن با PHP

جدا کردن اعداد با PHP – گاهی اوقات نیاز است که فقط اعدادی را از داخل یک رشته جدا کنیم این نوع فیلتر نیازمند استفاده از RegEx است که

در این مقاله از آن استفاده می کنیم .

پس از استفاده از preg_match_all تمامی اعداد استفاده شده داخل رشته به صورت آرایه دریافت می کنیم .

اسکریپت فیلتر عدد از رشته

<?php

$text = "سلام 2وست عزیز 4 خبر";

preg_match_all('/\d/', $text , $matches);
$matches = end($matches);

var_dump($matches);
/*
array (size=2)
  0 => string '2' (length=1)
  1 => string '4' (length=1)
*/

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us