جدا کردن فقط نوشته / کاراکتر از متن با PHP

جدا کردن فقط نوشته / کاراکتر از متن با PHP

جدا کردن نوشته با PHP – در ای تمرین جالب می توانیم از داخل یک متن فقط رشته یا جمله و کلمه را استخراج کرده و نمایش دهیم .

در نظر داشته باشید که با RegEX این امکان را فراهم می کنیم .

از اسکریپت پایین می توانید برای برنامه خود استفاده کنید که به جز عدد هر چیزی را استخراج کند .

اسکریپت فیلتر رشته از متن

<?php

function filter_strings($text){
  preg_match_all('/\D/', $text , $str_list);
  $str_list = end($str_list);

  $string = join($str_list);
  $string = preg_replace('/\s{2,}/' , " " , $string);
  $string = trim($string);

  return $string;
}

$text = "سلام 2وست عزیز 4 خبر";
var_dump(filter_strings($text)); // سلام وست عزیز خبر

$text = "hello fri2ends what's 4444 up ?";
var_dump(filter_strings($text)); // hello friends what's up ?

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us