بررسی موجود بودن دامنه با PHP

بررسی موجود بودن دامنه با PHP

رزرو بودن دامنه با PHP – خیلی از whmcs ها که دامنه و هاست را به کاربران ارائه می دهند نیازمند اسکریپتی هستند که قبل از هر کاری دامنه کاربر را بررسی کند که آیا آزاد است برای خرید یا خیر .

این پروژه دارای 2 اسکریپت است :

 1. index.php که ورودی URL را از کاربر دریافت می کند
 2. check.domain.php که دامنه را با وبسایت who.is بررسی میکند.


دموی برنامه


اسکریپت index.php

فرم و ورودی دامنه را در این صفحه از کاربر دریافت می کنیم .

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <form action="check.domain.php" method="POST">
    <label>دامنه :</label>
    <input type="text" id="domain" name="domain" placeholder="دامنه خود را وارد نمایید">
    <input type="hidden" id="referral" name="referral" value="">
    <input type="submit" id="check" value="جستجو">
    </form>
    
    <?php if(@$_GET['msg']): ?>
      <div id="info"><?php echo $_GET['msg'] ?></div>
    <?php endif; ?>

  </div>


<script type="text/javascript">
  const referralDOM = document.getElementById("referral");
  referralDOM.value = location.origin + location.pathname;
</script>

</body>
</html>


اسکریپت check.domain.php

پس از ثبت فرم کاربر به این اسکریپت هدایت می شود تا داده ها را پردازش کند و بعد از آن با کمک header به صفحه index.php ریدایرکت می شود اما با پیغام مبنی بر موجود / ناموجود بودن دامنه .

<?php 

$referral = $_POST['referral'];
$domain = @$_POST['domain'];

if(!$domain) die("دامنه ای وارد نشده");

$html = file_get_contents("https://who.is/whois/{$domain}");

$res = strpos($html, "%ERROR:101: no entries found") || strpos($html, "No match for");
$available = "موجود است";
if($res === false) $available = "ناموجود می باشد";

header("Location: {$referral}?msg=دامنه {$domain} {$available}");

?>


استایل برنامه با فایل main.css

#info{
  width: 100%;
  padding: 25px 5px;
  border-radius: 4px;
  color: white;
  background-color: #009688;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  margin-top: 25px;
}


دانلود برنامه بررسی دامنه با PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us