گرفتن اختلاف بین 2 تاریخ با PHP

گرفتن اختلاف بین 2 تاریخ با PHP

اختلاف 2 تاریخ با PHP – با کمک توابع date_diff و date_create می توانیم اختلاف بین تاریخ را پیدا کنیم . در نظر داشته باشید که فقط این اختلاف به روز و ماه و سال محدود نمی شود بلکه شامل ثانیه و دقیقه و ساعت هم می باشد .

با تابع date_create می توانیم تاریخی را نمونه گیری کنیم از کلاس DateTime .
همینطور که از نام date_diff پیداست می توانیم اختلاف تاریخ را پیدا کنیم .

کد پیداکردن اختلاف بین 2 تاریخ

<?php

$date1 = date_create("2022-01-03 13:54:59");
$date2 = date_create("2022-01-06 15:56:59");

$result = date_diff($date1,$date2);

echo ($result->format("%d روز قبل")) . "<br>"; // 3 روز قبل
echo ($result->format("%h ساعت قبل")); // 2 ساعت قبل

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us