ساخت منوی چسبان Sticky Menu با جاوا اسکریپت

ساخت منوی چسبان Sticky Menu با جاوا اسکریپت

منوی چسبان با جاوا اسکریپت – در این آموزش با html / css / javascript و ویژگی سی اس اس position : fixed منو را در هدر صفحه ثابت نگه می داریم تا هنگام اسکرول هم کاربر قادر به مشاهده آن باشد .

همچنین با ویژگی classList کلاس sticky را با توجه به شرایط add یا remove می کنیم .
دموی پایین برای درک بهتر مشاهده کنید :

دموی برنامه


فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>رپید کد</h1>
    <header id="menu-1" class="menu">
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="https://rapidcode.ir">رپید کد </a></li>
          <li><a href="#">صفحه 1</a></li>
          <li><a href="#">صفحه 2</a></li>
          <li><a href="#">صفحه 3</a></li>
          <li><a href="#">صفحه 4</a></li>
          <li><a href="#">صفحه 5</a></li>
          <div class="clearfix"></div>
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <section class="content content-1"></section>
    <section class="content content-2"></section>
    <section class="content content-3"></section>
    <section class="content content-4"></section>
  </div>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>

</html>


اسکریپت app.js برنامه

// DOM
const menu1DOM = document.getElementById('menu-1');
const containerDOM = document.getElementsByClassName('container')[0];

// property
let menu1DOMStyles = getComputedStyle(menu1DOM);
let menu1DOMWidth = parseInt(removePxPrefix(menu1DOMStyles['width']));
const containerDOMMarginLeft = parseInt(getComputedStyle(containerDOM)['marginLeft']);

// set handlers
window.onscroll = windowOnScrollHandler;

// handlers
function windowOnScrollHandler() {
  const thisElement = this;
  const scrollTop = thisElement.scrollY;


  const menu1DOMHeight = parseInt(removePxPrefix(menu1DOMStyles['height']));

  if (menu1DOMHeight - 10 <= scrollTop) {

    menu1DOM.classList.add("sticky");
    menu1DOMStyles = getComputedStyle(menu1DOM);
    const menu1DOMPaddingRL = 10;
    menu1DOM.style.width = menu1DOMWidth + "px";
    menu1DOM.style.right = (containerDOMMarginLeft - menu1DOMPaddingRL) + "px";

  } else {
    menu1DOM.classList.remove("sticky");
    menu1DOM.style.right = "auto";
  }

}

// helpers
function removePxPrefix(pxcss) {
  const tmpPxCss = pxcss.replace("px", '');
  return tmpPxCss;
}


فایل main.css

body {
  margin: 0 !important;
  scroll-behavior: smooth;
}

.content {
  width: 100%;
  height: 1200px;
  background-color: gray;
}

.content-1 {
  background-color: cyan;
}

.content-2 {
  background-color: tomato;
}

.content-3 {
  background-color: lime;
}

.content-4 {
  background-color: magenta;
}

.clearfix {
  clear: both;
}

#menu-1 {
  background-color: #ff5722;
  border-bottom: 6px dotted transparent;
  transition: 0.3s all;
}

#menu-1.sticky {
  position: fixed;
  background-color: #ffc107;
  border-bottom-color: #f44336;
  top: 0;
  padding: 0 10px;
}

#menu-1 ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

#menu-1 ul li {
  float: right;
}

#menu-1 ul li a {
  text-decoration: none;
  display: block;
  color: white;
  font-weight: bold;
  padding: 15px;
  margin-left: 25px;
}


دانلود سورس منوی چسبان با جاوا اسکریپت

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us