استفاده از tinymce ( تصویر ، ویدیو ) کار با php و js – افزودن دکمه تولبار و دیالوگ اختصاصی

استفاده از tinymce ( تصویر ، ویدیو ) کار با php و js – افزودن دکمه تولبار و دیالوگ اختصاصی

استفاده از tinymce برای PHP – ادیتور محتوا سایت یکی از اساسی ترین بخش های یک cms می باشد که به ما کمک می کند چگونه محتوا را ویرایش و کنترل کنیم .

علاوه بر آن یاد خواهیم گرفت که دکمه اختصاصی تولبار به همراه دیالوگ اضافه کنیم ( آیکون ویدیو به همراه dialog ) ، همچنین از file.manger.js برای افزودن ویدیو و عکس استفاده می کنیم .

دموی tinymce


فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
    
    <textarea class="editor" id="main_editor"></textarea>
    <input type="hidden" id="main_editor_raw"></input>
    <input type="hidden" id="main_editor_html"></input>
  </div>  <script src="static/js/lib/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/file.manager/file.manager.js"></script>
  <script src="static/js/lib/tinymce/tinymce.min.js"></script>
  
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


اسکریپت app.js

$(document).ready(function(){

	// file manager

	window.generateFileManagerFeature = function (element, options = {}) {
    if (typeof finalFileManagerOptions == "undefined") return false;

    const mOptions = getDataOptionPlugin(element, options);
    element.on("click", function () {

      openFileManager(mOptions);
    });


    element.on("closeFileManager", function () {
      if (mOptions["preview"])
        window[mOptions.onCloseCallback](mOptions);
    });
  }

  window.fileMangerOptions = {
    multiple: false,
    dataMutipleMaxItem: 0,
    groupType: "all",
    target: null,
    dialogReload: true,
    url: "https://api.rapidcode.ir/rest/index.php/products",
    iconFileUrl: "static/images/file.png",
    preview: false,
    previewSelector: "#preview-thumbnails",
    onCloseCallback: null,
  } 

	// end file manager

	// functions 

	window.getElementByNthChild = function (parentSelector, childSelector, index) {
    return $(parentSelector).find(childSelector).eq(index);
  }

	window.getDataOptionPlugin = function (element, options) {
    const dataOptions = element.attr('data-options') ? JSON.parse(element.attr('data-options')) : {};
    const mOptions = Object.assign({}, options);

    for (const key of Object.keys(dataOptions)) {
      const currentElement = dataOptions[key];
      mOptions[key] = currentElement;
    }

    return mOptions;
  }

	window.generateFeatureTinyMce = function (options) {
    if (typeof tinymce == "undefined") return false;

    const element = $(options['selector']);
    const mOptions = getDataOptionPlugin(element, options);
    const res = tinymce.init(mOptions);
    return res;
  }

	window.setupTinyMce = function (editor) {

		// custom footer button
    editor.on('init', tinyMceEditLink);

    // callback for getting html and raw content tinymce
    editor.on('init', getContentTinyMce);
    editor.on('keyup', getContentTinyMce);

    // add toolbar button and dialog
    addCustomToolbarsTinyMce(editor);
  }

  window.getContentTinyMce = function (e) {
    const editor = this;
    const thisElement = $('#' + editor.id);
    let rawContent = editor.getContent({ format: 'text' });
    rawContent = rawContent.replace("\n", "").replace(/\s{2,}/gi, " ").replace(/\t{2,}/gi, " ")
    const htmlContent = editor.getContent();


    const rawContentField = $('#' + editor.id + '_raw');
    const htmlContentField = $('#' + editor.id + '_html');

    if (rawContentField.length)
      rawContentField.val(rawContent);
    if (htmlContentField.length)
      htmlContentField.val(htmlContent);

    thisElement.val(htmlContent);
  }

  window.generateDimensionImageTinyMce = function (inputTarget) {
    const target = $(inputTarget);

    target.on("textInput", function (e) {
      const thisElement = $(this);
      const image = new Image();
      image.src = thisElement.val();
      $(image).on("load", function (e) {
        const [width, height] = [image.width, image.height];
        getElementByNthChildTinyMce(3).val(width);
        getElementByNthChildTinyMce(4).val(height);
      })
    });

    target.on("importFileURL", function () {
      $(this).trigger("textInput")
    })
  }

  window.getSelectionVideoObjectTinyMce = function (editor, selector = "[data-mce-object=\"video\"]") {
    const domSelected = $(editor.selection.getNode());
    const foundedDOM = domSelected.find(selector).last();
    return foundedDOM;
  }

  window.getElementByNthChildTinyMce = function (number) {
    const [parent, child, index] = ['.tox-dialog__body', "input", number - 1];
    return getElementByNthChild(parent, child, index);
  }


  window.addCustomMediaBtnTinyMce = function (editor, title, parent, elementStrTemplate, callback = null) {
    const element = $(elementStrTemplate);
    const attrOptions = element.attr('data-options');
    const options = attrOptions ? JSON.parse(attrOptions) : {};
    const inputTarget = options.target;
    if (editor.title == title) {
      $(parent).append(element);
      generateFileManagerFeature(element, fileMangerOptions);
      if (callback) {
        window[callback](inputTarget);
      }

      return true;
    }

    return false;
  }


  window.tinyMceEditLink = function (e) {
    const editor = e.target;
    editor.windowManager.oldOpen = editor.windowManager.open;
    editor.windowManager.open = function (windowMNG, r) {
      var modal = this.oldOpen.apply(this, [windowMNG, r]);

      const mediaPopUpIntreact = {
        target: null,
        importBtn: null,
      }

      // insert image
      mediaPopUpIntreact['target'] = getElementByNthChildTinyMce(1);
      mediaPopUpIntreact['importBtn'] = `<input type="button" id="image_import_image_tinymce" class="openTheFileManager tox-button" value="افزودن تصویر" data-options='{ "multiple":false, "groupType":"image", "target": "#${mediaPopUpIntreact['target'].attr('id')}" }'>`;
      addCustomMediaBtnTinyMce(windowMNG, "Insert/Edit Image", '.tox-dialog__footer-end', mediaPopUpIntreact['importBtn'], "generateDimensionImageTinyMce");


      // insert video
      // video
      mediaPopUpIntreact['target'] = getElementByNthChildTinyMce(2);
      mediaPopUpIntreact['importBtn'] = `<input type="button" id="image_import_video_poster_tinymce" class="openTheFileManager tox-button" value="افزودن پوستر تصویر" data-options='{ "multiple":false, "groupType":"image", "target": "#${mediaPopUpIntreact['target'].attr('id')}" }'>`;
      addCustomMediaBtnTinyMce(windowMNG, "Insert/Edit Video", '.tox-dialog__footer-end', mediaPopUpIntreact['importBtn']);
      // video poster
      mediaPopUpIntreact['target'] = getElementByNthChildTinyMce(1);
      mediaPopUpIntreact['importBtn'] = `<input type="button" id="image_import_video_tinymce" class="openTheFileManager tox-button" value="افزودن ویدیو" data-options='{ "multiple":false, "groupType":"video", "target": "#${mediaPopUpIntreact['target'].attr('id')}" }'>`;
      addCustomMediaBtnTinyMce(windowMNG, "Insert/Edit Video", '.tox-dialog__footer-end', mediaPopUpIntreact['importBtn']);

      return modal;
    };
  }

  window.addCustomToolbarsTinyMce = function (editor) {
    // video
    editor.ui.registry.addToggleButton('csVideo', {
      icon: 'embed',
      tooltip: 'Insert Video',
      onAction: function (e) {
        const res = editor.windowManager.open({
          title: 'Insert/Edit Video',
          body: {
            type: 'panel',
            items: [
              {
                type: 'input',
                name: 'source',
                label: 'Source (URL)'
              },
              {
                type: 'selectbox',
                name: 'preload',
                label: 'Preload',
                items: [
                  {
                    value: "auto",
                    text: "Auto"
                  },
                  {
                    value: "metadata",
                    text: "Meta Data"
                  },
                  {
                    value: "none",
                    text: "None"
                  },
                ]
              },
              {
                type: 'input',
                name: 'poster',
                label: 'Poster (URL)'
              },
              {
                type: 'sizeinput',
                name: 'dimension',
              },
            ]
          },
          buttons: [
            {
              type: 'cancel',
              name: 'closeButton',
              text: 'Cancel'
            },
            {
              type: 'submit',
              name: 'submitButton',
              text: 'Save',
              primary: true
            }
          ],
          initialData: {
            dimension: {
              "width": "300",
              "height": "150",
            }
          },
          onSubmit: (api) => {
            const data = api.getData();
            const autoload = data.preload;
            const poster = data.poster != "" ? `poster="${data.poster}"` : "";
            const source = data.source.trim();

            const dimension = data.dimension;
            const width = dimension.width ? dimension.width : "300";
            const height = dimension.height ? dimension.height : "150";

            const templateHtml = `<video class="video tinymce video-rapidcode" width="${width}" controls height="${height}" src="${source}" preload="${autoload}" ${poster}></video>`;

            if (source) {
              const currentSelection = editor.currentSelectionOnAction;
              if (currentSelection && editor.currentSelectionOnAction.length) {
                currentSelection.remove();
              }
              tinymce.activeEditor.execCommand('mceInsertContent', false, templateHtml);
              api.close();
            } else {
              const options = sweetAlertOptions.info;
              options.title = "Require Field";
              options.text = "Source not completed !";
              Swal.fire(options);
            }


          }
        });
        const currentSelectionOnAction = getSelectionVideoObjectTinyMce(editor);
        editor.currentSelectionOnAction = currentSelectionOnAction;
        if (currentSelectionOnAction.length) {

          const prefix = 'data-mce-p-';
          // force to use poster 
          let poster = currentSelectionOnAction.attr(prefix + "poster");
          poster = poster ? poster : "";
          res.setData({
            "source": currentSelectionOnAction.attr(prefix + "src"),
            "preload": currentSelectionOnAction.attr(prefix + "preload"),
            "poster": poster,
            "dimension": {
              "width": currentSelectionOnAction.attr("width"),
              "height": currentSelectionOnAction.attr("height"),
            },
          });

        }


      },
      onSetup: function (buttonApi) {
        const checkBtnActive = function (e) {
          const foundedDOM = getSelectionVideoObjectTinyMce(editor);
          if (foundedDOM.length) {
            buttonApi.setActive(true)
          } else {
            buttonApi.setActive(false);
          }
        }
        editor.on('NodeChange', checkBtnActive);
      }
    });

    // align
    editor.ui.registry.addGroupToolbarButton('alignGroup', {
      icon: 'align-justify',
      tooltip: 'Alignment',
      items: 'alignleft aligncenter alignright alignjustify'
    });

    // featured Format 
    editor.ui.registry.addGroupToolbarButton('featuredFormat', {
      icon: 'color-picker',
      tooltip: 'Format Style',
      items: 'bold italic forecolor backcolor emoticons'
    });
    
  }


	// options 
	window.tinymceOptions = {
		language: "fa_IR",
    content_style: "", // if need to style
    selector: "",
    placeholder: "",
    force_p_newlines: false,
    force_br_newlines: true,
    convert_newlines_to_brs: false,
    remove_linebreaks: true,
    setup: function () { }, // callback whene tinymce set up
    height: 500,
    plugins: [ // list of plugins to use 
      "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker",
      "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen insertdatetime media nonbreaking",
      "save table directionality emoticons template paste"
    ],
    toolbar_mode: 'floating', // toolbar mode
    toolbar: /* toolbar order display */ "insertfile undo redo | styleselect | image csVideo | alignGroup | featuredFormat | link | bullist numlist | outdent indent | print preview fullpage",
    style_formats: [ /* style order display */
      { title: 'Head 1', block: 'h1' },
      { title: 'Head 2', block: 'h2' },
      { title: 'Head 3', block: 'h3' },
      { title: 'Head 4', block: 'h4' },
      { title: 'Head 5', block: 'h5' },
      { title: 'Head 6', block: 'h6' },
      { title: 'Bold text', inline: 'b' },
      { title: 'Red text', inline: 'span', styles: { color: '#ff0000' } },
      { title: 'Example 1', inline: 'span', classes: 'example1' },
    ]
  }


  // tinymce init
  const textEditorsSelector = ".editor";
  const editorWYS = $(textEditorsSelector);
  if (editorWYS.length) {
    const myTinyMce = tinymceOptions;
    Array.from(editorWYS).forEach(function (textEditor, index) {
      myTinyMce['selector'] = textEditorsSelector + ":eq(" + index + ")";
      myTinyMce['placeholder'] = $(textEditor).attr("placeholder");
      myTinyMce['setup'] = setupTinyMce;
      generateFeatureTinyMce(myTinyMce);
    })
  }

});


استایل در main.css

.border-6{
  border-width: 6px !important;
}
 
.border.active{
  border-color: #3a5de7!important;
}

.modal{
  z-index: 9991;
}

دانلود پروژه TinyMCE

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. سینا محبوب
  سینا محبوب

  سلام چجوری میشه به فایل منیجرش عکس های دیگه اضافه کرد ؟

  20 فروردین 1403 | 00:57:22
 • حسین باقری
  حسین باقری

  درود ، باید در سمت بک اند این کار رو انجام بدید که ساختارش به شکل url باشه

  20 فروردین 1403 | 09:17:57
 • ایرانی
  ایرانی

  فایل json رو تو لوکال اوردم ولی کار نمیکنه مسیر هارم عوض کردم از app.js کنسول خطا میده access block

  15 آبان 1402 | 05:19:58
  • حسین باقری
   حسین باقری

   توی حالت عادی تست شد و مشکلی نداشت یکبار در حالت عادی تست کنید اگر برنامه به درستی کار کرد فقط در مسیر لوکال درست کانفیگ نشده .

   15 آبان 1402 | 11:47:05
 • َhiii
  َhiii

  فقط این که چه جوری باید کاری کنم که کاربر بتونه به عنوان فایل اچ تی ام ال یا پی اچ پی هم ذخیره کنه؟

  15 فروردین 1402 | 02:23:51
  • حسین باقری
   حسین باقری

   نیازی نیست خود فایل php خروجی html میده به طور کلی

   15 فروردین 1402 | 23:18:36
 • َhiii
  َhiii

  آقا عالی بنازم❤❤❤

  15 فروردین 1402 | 02:03:59
 • contact us