افزودن یک عضو به آرایه در index دلخواه با PHP

افزودن یک عضو به آرایه در index دلخواه با PHP

افزودن عضو با index در PHP – اگر بخواهید که به اول و آخر آرایه عضو را اضافه کنید می توانید از دستور unshift و push استفاده کنید . اما اگر بخواهید که که در یک index دلخواه عضوی را اضافه کنید ( ابتدا و انتها نباشد ) چطور ؟

اینجاست که می توانید با تابع زیر عضو مورد نظر خود را در آرایه اضافه کنید .

تابع کاربردی برای افزودن عضو با index دلخواه

<?php

function addElementToArray(array $arr , int $index , $element){
	$i = 0;
	$finallArray = [];
	foreach ($arr as $mElement) {

		if($i === $index){
			array_push($finallArray , $element);
		}
		array_push($finallArray , $mElement);

		$i++;
	}

	return $finallArray;
}

$mArray = ["a" , "b" , "d"];

$mArray = addElementToArray($mArray , 2 , "c");

print_r($mArray);

// Array ( [0] => a [1] => b [2] => c [3] => d )


?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us