آموزش حذف اطلاعات دیتابیس با وجود FOREIGN KEY در لاراول

آموزش حذف اطلاعات دیتابیس با وجود FOREIGN KEY در لاراول

حذف اطلاعات دیتابیس لاراول – اگر بخواهید جدول هایی را که دارای foreign key هستند را حذف کنید باید قبل از آن foreign key check را غیر فعال کنید .

در این آموزش میخواهیم در فایل database\seeders\DatabaseSeeder.php که برای افزودن اطلاعات به دیتابیس هست قبل از هر کاری اطلاعات قبلی را پاک و اطلاعات جدید را اضافه کنیم برای همین منظور نیاز است که جدوال را خالی کنیم .

کد خالی کردن جدول با وجود FOREIGN KEY

use Illuminate\Support\Facades\DB;	
use App\Models\Model;

// run method

DB::statement('SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;');
Model::truncate();
DB::statement('SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;');

دقت داشته باشید به جای Model نام مدل خود را باید وارد کنید .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us