ساخت توضیحات مختصر با PHP ( خلاصه متن پی اچ پی )

ساخت توضیحات مختصر با PHP ( خلاصه متن پی اچ پی )

توضیحات مختصر با PHP – در این آموزش میخواهیم با تابعی که تعریف می کنیم همانند وردپرس متنی را به خلاصه تبدیل کنیم .

و خلاصه متن می تواند در خیلی از مواقع مفید باید مثل صفحه index یا صفحات مشابه که فقط می خواهیم خلاصه را نمایش دهیم .تابع خلاصه متن

<?php

function getTypeExcerpt(string $str , int $word = 5){
  $tmpStr = trim($str);
  $word = abs($word);
  if($tmpStr == "") return $str;

  $list = explode(" " , $tmpStr);

  if(count($list)<$word){
  	$word = count($list);
  }

  $tmpStr = array_slice($list, 0 , $word);
  $tmpStr = join(" " , $tmpStr);

  return $tmpStr;
}

echo getTypeExcerpt("رپید کد کتابخانه مجازی برنامه نویسان" , 2);

// رپید کد

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us