تبدیل آرایه به حروف کوچک در PHP – کار array lowercase

تبدیل آرایه به حروف کوچک در PHP – کار array lowercase

آرایه حروف کوچک PHP – حتما گاهی اوقات برایتان سوال است که چگونه می توان اعضای آرایه را به حروف کوچک تبدیل کرد . برای پاسخ کوتاه به این پرسش می توانید از array_map استفاده کنیم .

البته یک تابعی خودمان می سازیم که کمی هوشمند تر عمل می کند و حتی می تواند key ها را هم به حروف کوچک تبدیل کند .

سورس کد

<?php 

function arrayToLowerCase($array , $justKeys = false){
  $theArray = $array;

  if($justKeys) $theArray = array_keys($array);

  $theArray = array_map('strtolower' , $theArray);

  return $theArray;
}

$data = ["useRnAme" => "arYan" , "cIty" => "maShhad"];

var_dump(arrayToLowerCase($data));
/*

array(2) {
 ["useRnAme"]=>
 string(5) "aryan"
 ["cIty"]=>
 string(7) "mashhad"
}

*/

var_dump(arrayToLowerCase($data , true));
/*

array(2) {
 [0]=>
 string(8) "username"
 [1]=>
 string(4) "city"
}

*/

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us