بدست آوردن upload_max_filesize در PHP

بدست آوردن upload_max_filesize در PHP

upload_max_filesize در PHP – اگر بخواهید یک سیستم آپلود بسازیم نیاز است که حواسمان به upload_max_filesize باشد ، همان طور که از اسمش پیداست حداکثر حجم آپلود برای هر فایل را مشخص می کند .

البته با تابع ini_get و ورودی upload_max_filesize می توانیم حجم آن را بدست بیاریم اما مثلا اگر 2 مگابایت باشد به صورت 2M یا در برخی از هاست ها به شکل های دیگر مثل 2MB نمایش می دهد برای اینکه بتوانیم در هر هاستی آن حداکثر را به یک شکل به دست بیاوریم به بایت تبدیل کرده و به واحدی که بخواهیم می توانیم آن را تبدیل کنیم .

تابع بدست آوردن حداکثر حجم آپلود در PHP

<?php 

function file_upload_max_size() {
 static $max_size = -1;

 if ($max_size < 0) {
  $post_max_size = parse_size(ini_get('post_max_size'));
  if ($post_max_size > 0) {
   $max_size = $post_max_size;
  }

  $upload_max = parse_size(ini_get('upload_max_filesize'));
  if ($upload_max > 0 && $upload_max < $max_size) {
   $max_size = $upload_max;
  }
 }
 return $max_size;
}

function parse_size($size) {
 $unit = preg_replace('/[^bkmgtpezy]/i', '', $size); 
 $size = preg_replace('/[^0-9\.]/', '', $size);
 if ($unit) {
  
  return round($size * pow(1024, stripos('bkmgtpezy', $unit[0])));
 }
 else {
  return round($size);
 }
}


echo file_upload_max_size(); // max size in byte

?>

بدست آوردن حداکثر حجم آپلود

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us