بدست آوردن موقعیت rank رکورد در MYSQL

بدست آوردن موقعیت rank رکورد در MYSQL

موقعیت رکورد در MYSQL – با استفاده از دستور rank می توانیم موقعیت رکورد را پیدا کنیم . خیلی ها این دستور را با پیدا کردن ID رکورد اشتباه می گیرند .

یعنی اگر 3 رکورد به ترتیب داده :
5
7
2

داشته باشیم . رکورد 7 موقعیت 2 را دارا می باشد .


دستور RANK

SET @rank=0;
SELECT field , @rank:=@rank+1 AS rank FROM `table_name`;

به جای field نام ستون مثل id ،
به جای table_name نام جدول ،
جایگزین کنید .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us