آموزش اتصال idpay در php (ویدیویی + سورس)

آموزش اتصال idpay در php (ویدیویی + سورس)

اتصال idpay در php – با استفاده از api که آیدی پی به ما می دهد صفحه پرداختی را خواهیم ساخت که امکان پرداخت مبلغ تا سقف 50 میلیون تومان را به ما می دهد .

این نوع درگاه هم همانند دیگر درگاه ها 2 دارای 2 بخش :

 1. request شامل ( index.php و header.php )
 2. verify شامل ( idpay.php )

می باشد .

ویدیو آیدی پی در php

لینک یوتیوب .


1- request در idpay

فایل index.php :

<?php
$GLOBALS['title'] = "رپید کد - آموزش اتصال به idpay در PHP";
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] ."/parts/header.php";
?>

<form class="col-6 m-auto" action="" method="post">
<?php if(!empty($err_idpay)): ?>
  <p class="text-center p-2 rounded fw-bold bg-warning text-dark"><?= $err_idpay ?></p>
<?php endif; ?>
  <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
      <span class="input-group-text" id="basic-addon1">ریال</span>
    </div>
    <input type="number" class="form-control text-center mb-3" name="amount" placeholder="قیمت ...">
  </div>
  <input type="hidden" name="ref" value="idpay_request">
  <center><input type="submit" class="btn btn-success shadow ps-3 pe-3" value="خرید"></center>
</form>


<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/parts/footer.php";
?>


بخش بالا header.php :

<?php

if (!empty($_POST['ref'])) {
  
  if ($_POST['ref'] == "idpay_request") {
    
    if (!empty($_POST['amount']) && is_numeric($_POST['amount'])) {
      $res = requestIdPay($_POST['amount'] , "400" , "خرید از رپید کد");

      $link = $res ?: false;
      if ($link) {
        $url = payIdPay($link);
        header("Location: {$url}");
      } else {
        $err_idpay = "خطا در اتصال به آیدی پی";
      }
    }
  }
}

?>


2- verify در idpay

فایل idpay.php

<?php
$GLOBALS['title'] = "رپید کد - آموزش اتصال به آیدی پی در PHP";
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/parts/header.php";

$payment_id = $_GET['id'] ?? null;
$order_id = $_GET['order_id'] ?? null;

$message = [
  "text" => "",
  "css_class" => ""
];


if ($payment_id && $order_id) {
  $res = verifyIdPay($payment_id,$order_id);

  /*
  100	پرداخت تایید شده است
  101	پرداخت قبلا تایید شده است
  200	به دریافت کننده واریز شد
  */

  if (!empty($res['status']) && ($res['status'] == 100 || $res['status'] == 101 || $res['status'] == 200)) {
    $amount = $res['amount'] ?? false;

    $amount_currency = $amount ? " به مبلغ " . $amount/10 . " تومان" : "";
    $order_id_message = $order_id ? " و شماره سفارش {$order_id}" : "";

    $message['text'] = "خرید موفق{$amount_currency}{$order_id_message}";
    $message['css_class'] = "bg-success text-white";
  } else {
    $message['text'] = "خرید ناموفق";
    $message['css_class'] = "bg-danger";
  }
  
} else {
  $message['text'] = "پارامتر نامعتبر";
  $message['css_class'] = "bg-danger";
}

?>

<p class="text-center p-2 rounded fw-bold <?= $message['css_class'] ?>"><?= $message['text'] ?></p>


<?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/parts/footer.php";
?>


خروجی پرداخت در idpay

idpay در PHP


قبل از استفاده از سورس در فایل functions.php وارد شده :
1- مقدار IDPAY_API_KEY مطابق با api key خود وارد کنید .
2- در تابع requestIdPay به جای example.com دامنه خود را وارد کنید .

دانلود سورس آیدی پی در php

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us