سیستم خبرنامه در PHP آموزش ( Email Subscription )

سیستم خبرنامه در PHP آموزش ( Email Subscription )

خبرنامه در PHP – حتما در خیلی از وب سایت ها شاهد این بوده اید که امکان ثبت ایمیل درخبرنامه برای دریافت تخفیف ها ، محصولات ، مطالب وجود دارد .


در این آموزش قصد داریم که یک سیستم اشتراک خبرنامه را در پی اچ پی پیاده سازی کنیم که شامل اسکریپت های php و جاوا اسکریپت :

 1. index.php ( فرم ارسال ایمیل )
 2. app.js ( محتوای جاوا اسکریپت از جمله ارسال ajax برای ثبت ایمیل )
 3. api.php ( سیستم rest که اطلاعات ارسال شده http را دریافت و پاسخ می دهد )
 4. functions.php ( توابع مورد نیاز از جمله برای ثبت ، لیست و جستجو رکورد )
 5. list.php ( لیست ایمیل های ثبت شده را در این فایل نمایش می دهیم )


خروجی برنامه خبرنامه در PHP

فایل index.php

<?php require_once "parts/header.php" ?>
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <form action="" class="row">
      <div class="wrapper col-6 m-auto">
        <img src="static/img/email.png" alt="email">
        <input type="text" id="emailField" class="form-control text-center" dir="ltr" placeholder="ایمیل خود را برای خبرنامه وارد کنید">
        <button type="button" id="btnSubmit" class="btn btn-lg ps-3 pe-3 pt-0 pb-1 mt-3 btn-success">ثبت</button>
      </div>
    </form>


  </div>


  <?php require_once "parts/footer.php" ?>


فایل app.js

function initXHR(config) {
  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.responseType = "json";

  xhr.open(config['method'], location.origin + "/" + "inc/api.php" + config['query']);

  xhr.onload = config['onload'];
  xhr.onerror = config['onerror'];

  xhr.send(JSON.stringify(config['data']));
}


String.prototype.getBaseConversionNumber = function(label){
  const faDigits = ['۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹','۰'];
  const enDigits = ['1','2','3','4','5','6','7','8','9','0'];
  const arDigits = ['٠','٩','٨','٧','٦','٥','٤','٣','٢','١']
   
  var whichDigit = {};
   
  switch(label){
   case 'fa':
    whichDigit[label] = faDigits;
   break;
   case 'en':
    whichDigit[label] = enDigits;
   break; 
   case 'ar':
    whichDigit[label] = arDigits;
   break;
   case 'all':
    whichDigit = {"fa" : faDigits, "en" : enDigits, "ar" : arDigits};
   break;
   default:
    whichDigit = [];
  }
   
  return whichDigit;
 }
  
  
 String.prototype.CvnFromTo = function(fromDigits,toDigits,str){
  var str = str == undefined ? this : str;
  for(var i=0;i<toDigits.length;i++){
   const currentFromDigit = fromDigits[i];
   const currentToDigit = toDigits[i];
   const regex = new RegExp(currentFromDigit,'g');
   str = str.replace(regex, currentToDigit);
  }
  return str;
 }
  
 String.prototype.convertDigits = function(to){
  let str = this;
  const toCvn = (this.getBaseConversionNumber(to))[to];
  const allDigits = this.getBaseConversionNumber("all");
   
  delete allDigits[to];
   
  const Objkeys = Object.keys(allDigits);
  for(var i=0;i<Objkeys.length;i++){
   const currentKey = Objkeys[i];
   const fromCvn = allDigits[currentKey];
   str = this.CvnFromTo(fromCvn,toCvn,str)
  }
  return str;
 }

function toLocalDate(date , sameNumber = false) {
  const localDate = new Date(date).toLocaleDateString('fa');
  return sameNumber ? localDate.convertDigits("en") : localDate;
   
}

function disableElement(element, reverse = false) {
  if (!reverse) {
    element.setAttribute("disabled", true);
  } else {
    element.removeAttribute("disabled");
  }
}

function sendEmailSubscription() {

  disableElement(btnSubmit);

  initXHR({
    method: "POST",
    query: "?action=insertEmailSubscriptionApi",
    onload: function () {
      const response = this.response;

      if (response['message']) {
        alert(response['message']);
      }

      if (response['success'] == 1) {
        email_field.value = "";
      }

      disableElement(btnSubmit, true)
    },
    onerror: function () {
      console.warn("XHR ERROR");
      alert("خطا");
      disableElement(btnSubmit, true)
    },

    data: {
      email: email_field.value
    }
  });
}

// send email
const btnSubmit = document.getElementById("btnSubmit");
const email_field = document.getElementById("emailField");
if (btnSubmit)
  btnSubmit.addEventListener("click", sendEmailSubscription);

// convert date
const dateFa = document.getElementsByClassName("dateFa");
if (dateFa.length) {
  for (var i=0;i<dateFa.length;i++) {
    const currentElement = dateFa[i];
    currentElement.textContent = toLocalDate(currentElement.textContent , true);
  }
}


فایل api.php

<?php 
require_once "functions.php";
 
header("Content-Type: application/json");
header("Access-Control-Allow-Origin: *");

$action = @$_GET['action'];
$args = @file_get_contents("php://input");

$valid_actions = [
  "insertEmailSubscriptionApi"
];

if(is_callable($action) && in_array($action , $valid_actions)){
  $args_list = [];
  if($args){
    $args_list = json_decode($args , true);
  }

  die(call_user_func($action , $args_list));

}else{
  die('{}');
}


?>


فایل functions.php

<?php

$GLOBALS['valid_stuffix_email_domain'] = [
  "gmail.com",
  "yahoo.com"
];

function startMysql()
{
  $GLOBALS['mysqli'] = new mysqli("localhost", "root", "", "subscription");
  if ($GLOBALS['mysqli']->connect_error) {
    die("MYSQL ISSUE : " . $GLOBALS['mysqli']->connect_error);
  }

  $GLOBALS['mysqli']->set_charset("utf8");
  $GLOBALS['stmt'] = $GLOBALS['mysqli']->stmt_init();
}

function endMysql()
{
  $GLOBALS['stmt']->close();
  $GLOBALS['mysqli']->close();
}

function insertRow($data, $table = "email")
{
  startMysql();

  $keys = array_keys($data);
  $keysStr = join(",", $keys);

  $values = array_values($data);
  $valuesStrQuestion = str_repeat("? , ", count($values));
  if (1 < count($values)) {
    $valuesStrQuestion .= "?";
  } else {
    $valuesStrQuestion = str_replace(" , ", "", $valuesStrQuestion);
  }

  $query = "INSERT INTO `{$table}` ({$keysStr}) VALUES ({$valuesStrQuestion})";  $inserted_id = 0;
  $GLOBALS['stmt']->prepare($query);
  $GLOBALS['stmt']->bind_param(str_repeat("s", count($values)), ...$values);

  if ($GLOBALS['stmt']->execute()) {
    $inserted_id = $GLOBALS['stmt']->affected_rows ? $GLOBALS['stmt']->insert_id : 0;
  }

  endMysql();

  return $inserted_id;
}

function selectRow($data = [], $concat_query = "1=1", $table = "email")
{
  startMysql();

  $query = "SELECT * FROM `{$table}` WHERE {$concat_query}";
  $rows = [];

  $GLOBALS['stmt']->prepare($query);
  if ($data) {
    $GLOBALS['stmt']->bind_param(str_repeat("s", count($data)), ...$data);
  }

  if ($GLOBALS['stmt']->execute() && $res = $GLOBALS['stmt']->get_result()) {
    if ($GLOBALS['stmt']->affected_rows || $res->num_rows) {
      while ($row = $res->fetch_assoc()) {
        $rows[] = $row;
      }
    }
  }

  endMysql();

  return $rows;
}


function insertEmailSubscriptionApi($list)
{
  $res = [
    "message" => "",
    "success" => 0
  ];

  $list['email'] = trim($list['email'] ?? "") ?? "";

  if ($list['email'] && filter_var($list['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $response = selectRow([$list['email']], "email=?");

    $email_domain = explode("@", $list['email']);
    $email_domain = count($email_domain) ? $email_domain[count($email_domain) - 1] : false;

    if ($GLOBALS['valid_stuffix_email_domain'] && !in_array($email_domain, $GLOBALS['valid_stuffix_email_domain'])) {
      $res["message"] = "ایمیل وارد شده عضو دامنه های معتبر نمی باشد";
    } else if ($response) {
      $res["message"] = "این ایمیل از قبل در سیستم ثبت شده است ایمیل دیگری را وارد کنید";
    } else if (!$response) {

      insertRow([
        "email" => $list['email'],
      ]);

      $res["message"] = "ایمیل تان با موفقیت در خبرنامه ثبت گردید";
      $res["success"] = 1;
    }
  } else {
    $res["message"] = "ایمیل وارد شده نامعتبر می باشد";
  }

  return json_encode($res);
}

در نظر داشته باشید که اگر میخواهید تمامی دامنه ها معتبر باشند میتوانید متغیر valid_stuffix_email_domain را خالی بگذارید خط 3 functions.php

فایل list.php

<?php
 require_once "inc/functions.php";
 require_once "parts/header.php";

 $rows = selectRow();
 ?>
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

   <table class="table table-success">
    <thead>
      <tr>
        <td>آیدی</td>
        <td>ایمیل</td>
        <td>تاریخ ایجاد</td>
      </tr>
    </thead>

    <tbody>
      <?php 
        foreach($rows as $row):
          // created_at -> date and time
          $created_d_date = explode(" " , $row['created_at']);
          $created_d_time = $created_d_date[1];
          $created_d_date = $created_d_date[0];
      ?>
      <tr>
        <td><?= $row['id'] ?></td>
        <td><?= $row['email'] ?></td>
        <td dir="ltr"><span class="dateFa"><?= $created_d_date ?></span> | <span class="time"><?= $created_d_time ?></span></td>
      </tr>
      <?php endforeach; ?>
    </tbody>

   </table>


  </div>


  <?php require_once "parts/footer.php" ?>


قبل از استفاده از سورس فایل subscription.sql در پوشه import را وارد MySQL کنید .

دانلود سورس خبرنامه PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us