تبدیل HTML به word در PHP

تبدیل HTML به word در PHP

HTML به word در PHP – در این آموزش با کمک کتابخانه phpoffice/phpword امکان ساخت فایل های word را خواهیم داشت .

همچنین می توانیم محتوای html را به طور مستقیم به فایل word تبدیل کنیم .

ویدیوی زیر دموی این مقاله می باشد .

خروجی HTML به word


کد تبدیل html به word

<?php

require_once "vendor/autoload.php";

error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);

$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();


$section = $phpWord->addSection();


\PhpOffice\PhpWord\Shared\Html::addHtml($section, "<i style=\"color:green;font-size:14px\">RapidCode.iR</i><u><a style=\"color:blue\" href=\"https://rapidcode.ir\">Website</a></u>", false, false);
\PhpOffice\PhpWord\Shared\Html::addHtml($section, "<b style=\"font-family:Adobe Arabic;direction:rtl;text-align:center;font-size:27px\">رپید کد - بهترین مرجع برنامه نویسی</b>", false, false);


$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('Rapidcode.IR.docx');

error_reporting(E_ALL);


قبل از استفاده از سورس دستور composer install را مسیر اصلی پروژه وارد کنید تا کتابخانه نصب گردد .
خروجی word در مسیر اصلی پروژه ذخیره می گردد .

دانلود سورس HTML به ورد با PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us