ساخت اسلایدر و carousel با جاوا اسکریپت (شیک و حرفه ای) + سورس + ویدیو

ساخت اسلایدر و carousel با جاوا اسکریپت (شیک و حرفه ای) + سورس + ویدیو

اسلایدر carousel با جاوا اسکریپت – در این آموزش قصد داریم که slider و carousel را با جاوا اسکریپت به 2 روش بسازیم .

دو روش :

 1. ساخت اسلایدر و کروسل با جاوا اسکریپت و جی کوئری
 2. ساخت slider و carousel با کتابخانه splide.js1- ساخت اسلایدر و کروسل با جاوا اسکریپت و جی کوئری

لینک یوتیوب .

فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <div class="rpd-slider" data-base-width="250">
      <div class="main-wrapper">
        <ul class="rpd-slider-wrapper">
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/1.png" alt="dragon"></a></li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/2.png" alt="archer"></a></li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/3.png" alt="x"></a></li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/4.png" alt="y"></a></li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/5.png" alt="z"></a></li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/6.png" alt="q"></a></li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/7.png" alt="r"></a></li>
        </ul>
        <nav class="rpd-slider-navs">
          <div class="nav-element previous" data-step="previous">ᐊ</div>
          <div class="nav-element next" data-step="next">ᐅ</div>
        </nav>
      </div>
    </div>


    <div class="rpd-slider" data-base-width="720">
      <div class="main-wrapper">
        <ul class="rpd-slider-wrapper">
          <li>
            <div class="wrapper-element">
              <img src="static/img/a.jpg" alt="car">
              <div class="wrapper-element-content">
                <h3>مرسدس بنز</h3>
                <p>یک ماشین گران قیمت اما شیک</p>
              </div>
            </div>
          </li>
          <li><a href="javascript:void(0)"><img src="static/img/b.jpg" alt="car"></a></li>
          <li>
            <div class="wrapper-element">
              <img src="static/img/c.jpg" alt="car">
              <div class="wrapper-element-content">
                <h3>بیابان</h3>
                <p>جایی آرام و همچنان دارای حیات و اکو سیستمی منظم</p>
              </div>
            </div>
          </li>
        </ul>
        <nav class="rpd-slider-navs">
          <div class="nav-element previous" data-step="previous">ᐊ</div>
          <div class="nav-element next" data-step="next">ᐅ</div>
        </nav>
      </div>
    </div>

  </div>


  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


استایل main.css

.container {
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce {
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}

/* Page Style */

.rpd-slider {
  direction: ltr;
}

.main-wrapper {
  margin: auto;
  padding: 0 50px;
  position: relative;
}

.rpd-slider ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  overflow: hidden;
  padding: 0;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  z-index: 10;
}

.rpd-slider ul .slide-child-element {
  flex-shrink: 0;
  position: relative;
  transition: 0.5s all;
  transform: scale(0.75);
}

.rpd-slider ul .slide-child-element.active-complete{
  transform: scale(1);
}

.rpd-slider ul .slide-child-element:not(.active-complete)::after{
  position: absolute;
  backdrop-filter: blur(8px);
  width: 100%;
  height: 100%;
  left: 0;
  top: 0;
  content: "";
}

.rpd-slider ul .slide-child-element img{
  width: 100%;
}

.rpd-slider .rpd-slider-navs {
  position: absolute;
  z-index: 5;
  width: 100%;
  height: 100%;
  font-size: 2rem;
  color: rgb(13, 225, 211);
  top: 0;
  left: 0;
}

.rpd-slider .rpd-slider-navs .nav-element.disabled {
  opacity: 0.5;
}

.rpd-slider .rpd-slider-navs .nav-element {
  position: absolute;
  cursor: pointer;
  top: calc((100% - 42px) / 2);
}

.rpd-slider .rpd-slider-navs .nav-element.previous {
  left: 10px;
  right: auto;
}

.rpd-slider .rpd-slider-navs .nav-element.next {
  right: 10px;
  left: auto;
}


.wrapper-element{
  position: relative;
  color: white;
  text-shadow: 0 0 5px #009688;
}

.wrapper-element .wrapper-element-content{
  position: absolute;
  bottom: 10px;
  right: 15px;
  text-align: right;
  width: 100%;
}

[data-index="2"] .wrapper-element .wrapper-element-content h3{
  font-size: 3rem;
  position: relative;
  text-align: center;
  margin: 0;
  top: -130px;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
  backdrop-filter: blur(3px);
}


کنترل اسلایدر با app.js

در app.js بخش مهم برنامه است که با آن اسلایدر را مدیریت و برنامه ریزی می کنیم ابتدا تمامی المان هایی که با کلاس rpd-slider را در یک html collection جمع آوری کرده و یک در داخل حلقه می اندازیم و برای جهت های چپ و راست هر المان rpd-slider ایونت محنصری با تابع navigationHandler ثبت می کنیم .

در تابع navigationHandler این که آیا جهت چپ یا راست کلیک شده است را با اتریبیوت data-step تشخیص می دهیم .

برای اینکه یک انیمیشن نرم زیبا داشته باشیم از interval استفاده می کنیم و البته باید دقت کافی هنگام استفاده از این تابع داشته باشیم . به این دلیل که interval تکه کد های داده شده را در هر MilliSeconds مرتبا اجرا می کند و عدم کنترل آن باعث پردازش بیشتر بر روی دستگاه کاربر می شود و امکان کارکرد کند برنامه را هم خواهد داشت . که البته در این آموزش آن را به خوبی کنترل کرده ایم .

همچنین از scrollLeft برای کنترل اسکرول x استفاده می کنیم .

$(document).ready(function () {

  function navigationHandler() {
    const thisElement = $(this);
    const navs = thisElement.parent().find(".nav-element");

    if (thisElement.hasClass("disabled")) {
      return;
    }

    var enableNavAllElement = function () {
      navs.removeClass("disabled");
    }

    var disableNavCurrentElement = function () {
      enableNavAllElement();
      thisElement.addClass("disabled");
    }


    const thisElementMainParent = thisElement.parents(".rpd-slider");
    const thisElementSliderWrapper = thisElementMainParent.find(".rpd-slider-wrapper");
    const thisElementSliderChildren = $(thisElementSliderWrapper.children());

    const step = thisElement.attr("data-step");
    let currentScrollLeft = thisElementSliderWrapper.scrollLeft();
    let rateScrollLeft = parseInt(thisElementMainParent.attr("data-base-width"));
    let animation_rateScrollLeft = 5;

    const childrenCount = thisElementSliderChildren.length;
    const oldActiveChild = thisElementSliderWrapper.find(".active-child").first();
    let currentChildIndex = parseInt(oldActiveChild.attr("data-index"));

    for (const element of thisElementSliderChildren) {
      $(element).removeClass("active-child").removeClass("active-complete");
    }

    if (step == "previous") {
      rateScrollLeft = rateScrollLeft * -1;
      animation_rateScrollLeft = animation_rateScrollLeft * -1;
      currentChildIndex--;

    } else if (step == "next") {
      rateScrollLeft = rateScrollLeft * 1;
      animation_rateScrollLeft = animation_rateScrollLeft * 1;
      currentChildIndex++;
    }

    let isDisableState = false;

    if (currentChildIndex == 0 || currentChildIndex == (childrenCount - 1)) {
      disableNavCurrentElement();
      isDisableState = true;
    }

    if (currentChildIndex < 0 || (childrenCount - 1) < currentChildIndex) {
      return;
    }

    if (!isDisableState)
      enableNavAllElement();

    const currentActiveChild = $(thisElementSliderChildren[currentChildIndex]);
    currentActiveChild.addClass("active-child");

    let finalScrollLeft = (currentScrollLeft) + (rateScrollLeft);


    var interval = setInterval(() => {

      var clearIntervalAction = false;

      currentScrollLeft = thisElementSliderWrapper.scrollLeft();
      let currentScrollLeft_toBe = (currentScrollLeft) + (animation_rateScrollLeft);

      if ((finalScrollLeft < currentScrollLeft_toBe && step == "next") || currentScrollLeft_toBe < finalScrollLeft && step == "previous") {
        currentScrollLeft_toBe = finalScrollLeft;
        const beforeChildScrollX = currentActiveChild.prev().attr('data-scroll-x');
        if (beforeChildScrollX) {
          currentScrollLeft_toBe = parseInt(beforeChildScrollX) + Math.abs(rateScrollLeft);
        }
        if (!currentActiveChild.attr("data-scroll-x"))
          currentActiveChild.attr("data-scroll-x", currentScrollLeft_toBe);

        clearIntervalAction = true;
      }
      
      thisElementSliderWrapper.scrollLeft(currentScrollLeft_toBe);

      currentScrollLeft = thisElementSliderWrapper.scrollLeft();

      if (window['currentScrollLeftSilder'] == currentScrollLeft) {
        if (!window['duplicateScrollLeftSilder']) {
          window['duplicateScrollLeftSilder'] = 0;
        }

        window['duplicateScrollLeftSilder'] += 1;

        if (3 <= window['duplicateScrollLeftSilder']) {
          clearIntervalAction = true;
          window['duplicateScrollLeftSilder'] = 0;
        }
      }

      window['currentScrollLeftSilder'] = currentScrollLeft;

      if (clearIntervalAction || finalScrollLeft == currentScrollLeft) {
        if (clearIntervalAction) thisElementSliderWrapper.scrollLeft(currentScrollLeft_toBe);
        currentActiveChild.addClass("active-complete")
        clearInterval(interval);
      }

    }, 1);

  }


  const slidersList = $(".rpd-slider");
  
  for (let elementMain of slidersList) {
    elementMain = $(elementMain);

    const sliderMain = elementMain;
    const sliderWrapper = sliderMain.find(".rpd-slider-wrapper");
    const sliderChildren = $(sliderWrapper.children());
    const navs = sliderMain.find(".rpd-slider-navs .nav-element");

    const baseWidthSlider = parseInt(sliderMain.attr("data-base-width"));

    navs.on("click", navigationHandler);

    if (sliderChildren.length) {
      $(sliderChildren[0]).addClass("active-child active-complete");
      var i = 0;
      for (const element of sliderChildren) {
        $(element).attr("data-index", i).addClass("slide-child-element").css("width" , baseWidthSlider + "px");
        i++;
      }
    }

    sliderMain.find(".main-wrapper").css("max-width", (baseWidthSlider + 50) + "px");
    sliderWrapper.css("max-width", (baseWidthSlider) + "px");

    sliderMain.find(".nav-element.previous").addClass("disabled");
  }


});


دموی اسلایدر

اسلایدر carousel با جاوا اسکریپت


2- ساخت slider و carousel با کتابخانه splide.js

لینک یوتیوب .

کتابخانه Splide.js کلی قابلیت برای شخصی سازی اسلایدر به ما می دهد از جمله Responsive نقطه قوت خوبی محسوب می شود .

ساختار اچ تی ام ال

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/splide.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>

<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
    <div class="wrapper-center">
      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-1" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>1 اسلاید در هر حرکت</b></h2>

          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>

            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>


      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-2" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>اسلاید فعال در مرکز</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-3" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>شماره صفحه</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>
      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-4" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>میزان پیشروی</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>

          <div class="my-slider-progress">
            <div class="my-slider-progress-bar"></div>
          </div>

        </section>
      </div>


      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-5" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 style="text-align: right;" id="carousel-heading">اسلایدر : <b>جهت عمودی</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide custom-effect"><h3>اسلاید 1</h3></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><h3>اسلاید 2</h3></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><h3>اسلاید 3</h3></li>
              <li class="splide__slide custom-effect"><h3>اسلاید 4</h3></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-6" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>اجرای خودکار</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>

      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-7" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>اسکرول خودکار </b><font style="color:red">نیازمند اکتنشن</font></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>


      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-8" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading"><b>FADE IN </b><b>افکت پنهان / پدیدار شدن</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>      <div class="wrapper">
        <section class="splide splide-9-main" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <h2 id="carousel-heading">اسلایدر : <b>گالری تصاویر</b></h2>
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>

        <section class="splide splide-9-thumbnail" aria-labelledby="carousel-heading" dir="ltr">
          <div class="splide__track">
            <ul class="splide__list">
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/a.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/b.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/c.jpg"></a></li>
              <li class="splide__slide"><a class="d-block" href="javascript:void(0)"><img
                    class="width-full" src="static/img/d.jpg"></a></li>
            </ul>
          </div>
        </section>
      </div>

    </div>
  </div>


  <script src="static/js/lib/splide.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/splide-extension-auto-scroll.min.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>

</html>


کمی چاشنی css برای ظاهری جذاب تر

.container {
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce {
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}

body{
  background-color: gray;
}


/* Page Style */

.d-block {
  display: block;
}

.width-full {
  width: 100%;
}

.splide {
  margin: auto;
}

.splide__slide.custom-effect {
  transition: 0.3s all;
  border-bottom: 3px solid transparent;
}

.splide__slide.custom-effect.is-active {
  border-bottom-color: greenyellow;
}

.wrapper-center {
  width: 75%;
  margin: 2rem auto;
}

/*
Pagination
*/

.splide-3 .splide__pagination {
  counter-reset: pagination-num;
}

.splide-3 .splide__pagination__page:before {
  counter-increment: pagination-num;
  content: counter(pagination-num);
}

.splide-3 .splide__pagination__page {
  width: 15px;
  height: 15px;
}


/*
Progress
*/

.my-slider-progress {
  background: #ccc;
}

.my-slider-progress-bar {
  background: greenyellow;
  height: 5px;
  transition: width 400ms ease;
  width: 0;
}و مهم تر از همه اسکریپت app.js

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

  // 1 Slide Per Move
  var splide1 = new Splide('.splide-1', {
    type: 'loop',
    perPage: 3,
    perMove: 1,
  });
  splide1.mount();

  // Focus Center
  var splide2 = new Splide('.splide-2', {
    type: 'loop',
    perPage: 3,
    focus: 'center',
  });
  splide2.mount();

  // Custom Pagination
  var splide3 = new Splide('.splide-3', {
    type: 'loop',
    perPage: 3,
    focus: 'center',
  });
  splide3.mount();


  // Carousel Progress
  var splide4 = new Splide('.splide-4');
  var bar = splide4.root.querySelector('.my-slider-progress-bar');

  // Updates the bar width whenever the carousel moves:
  splide4.on('mounted move', function () {
    var end = splide4.Components.Controller.getEnd() + 1;
    var rate = Math.min((splide4.index + 1) / end, 1);
    bar.style.width = String(100 * rate) + '%';
  });
  splide4.mount();


  // Mouse Wheel
  var splide5 = new Splide('.splide-5', {
    direction: 'ttb',
    height: '10rem',
    wheel: true,
  });
  splide5.mount();


  // Autoplay
  var splide6 = new Splide('.splide-6', {
    type: 'loop',
    perPage: 3,
    autoplay: true,
    interval: 3000
  });
  splide6.mount();


  // Auto Scroll* -> extension required
  var splide7 = new Splide('.splide-7', {
    type: 'loop',
    drag: 'free',
    focus: 'center',
    perPage: 3,
    autoScroll: {
      speed: 1,
    },
  });

  const splide7_extension = {AutoScroll : window.splide.Extensions.AutoScroll};
  splide7.mount(splide7_extension);

  // Fade Transition
  var splide8 = new Splide('.splide-8', {
    type: 'fade',
    rewind: true,
  });
  splide8.mount();

  // Thumbnails
  var splide9 = new Splide('.splide-9-main', {
    type: 'fade',
    heightRatio: 0.5,
    pagination: false,
    arrows: false,
    cover: true,
  });

  var splide9Thumbnail = new Splide('.splide-9-thumbnail', {
    rewind: true,
    fixedWidth: 104,
    fixedHeight: 58,
    isNavigation: true,
    gap: 10,
    focus: 'center',
    pagination: false,
    cover: true,
    dragMinThreshold: {
      mouse: 4,
      touch: 10,
    },
    breakpoints: {
      640: {
        fixedWidth: 66,
        fixedHeight: 38,
      },
    },
  });

  splide9.sync(splide9Thumbnail);
  splide9.mount();
  splide9Thumbnail.mount();


});


دموی Slider های ساخته شده با splide.js

9 اسلایدر مختلف :

1- نوع 1 Slide Per Move

ساخت اسلایدر با Splide js دموی اول


2- نوع Focus Center

ساخت اسلایدر با Splide js دموی دوم


3- نوع Custom Pagination

ساخت اسلایدر با Splide js دموی سوم


4- نوع Carousel Progress

ساخت اسلایدر با Splide js دموی چهارم


5- نوع Mouse Wheel

ساخت اسلایدر با Splide js دموی پنجم


6- نوع Autoplay

ساخت اسلایدر با Splide js دموی ششم


7- نوع Auto Scroll

ساخت اسلایدر با Splide js دموی هفتم


8- نوع Fade Transition

ساخت اسلایدر با Splide js دموی هشتم


9- نوع Thumbnails

ساخت اسلایدر با Splide js دموی نهم


لینک های دانلود (اسلایدر carousel با جاوا اسکریپت)

لینک روش اول

سورس مورد 2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us