وارد کردن (insert) اطلاعات در دیتابیس MYSQL با PHP

وارد کردن (insert) اطلاعات در دیتابیس MYSQL با PHP

وارد کردن (insert) اطلاعات MYSQL – برای وارد کردن اطلاعات به دیتابیس به طور معمول از stmt کمک می گیریم تا با sql injection مواجه نشویم . چون ورودی را کاربر تعیین می کند .


وارد کردن (insert) اطلاعات می تواند برای ثبت نام کاربر ، ثبت نظر ، ثبت مطلب ، ثبت درخواست ، ثبت فرم تماس با ما ، ثبت اطلاعات شخصی ، ثبت محصول و کلی دیگر از نوع اطلاعاتی که نیاز است تا در Mysql ذخیره شود .

توصیه می شود قبل شروع کار 2 مقاله زیر را مطالعه کنید :

1- ایجاد پایگاه داده MYSQL با PHP
2- دریافت اطلاعات از MYSQL با PHP

کد وارد کردن (insert) اطلاعات MYSQL

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");
if ($mysqli->connect_error) {
	die("MYSQL ISSUE : " . $mysqli->connect_error);
}

$mysqli->set_charset("utf8");
$stmt = $mysqli->stmt_init();

$user_input_content = "'content_3";
$user_input_checked = "YES";

$query = "INSERT INTO `my_tbl` (content , checked) VALUES (? , ?)";

$inserted_id = 0;
$stmt->prepare($query);
$stmt->bind_param('ss', $user_input_content, $user_input_checked);

if ($stmt->execute()) {
	$inserted_id = $stmt->affected_rows ? $stmt->insert_id : 0;
}

echo $inserted_id ? "data inserted row id : {$inserted_id}" : "unable to insert data";

$stmt->close();
$mysqli->close();

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us