دستور DELETE حذف اطلاعات در MYSQL با PHP

دستور DELETE حذف اطلاعات در MYSQL با PHP

دستور DELETE در MYSQL با PHP – این دستور نیاز به 1 آیدی یا شناسه دارد تا رکورد را از دیتابیس MYSQL حذف کند .

امکان استفاده از این دستور بدون نیاز به آیدی هم وجود دارد ( همه رکورد ها حذف خواهند شد ) .

همچنین دستور WHERE در این آموزش به کارمان خواهد آمد که با کمک آن رکورد ها را انتخاب کرده می توانیم delete ، update ، select کنیم .

دستور DELETE در MYSQL با PHP ( استفاده از stmt )

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");

if ($mysqli->connect_error) {
	die("MYSQL ISSUE : " . $mysqli->connect_error);
}

$stmt = $mysqli->stmt_init();

$user_id = 2;

$rows_deleted = 0;

$query = "DELETE FROM `my_tbl` WHERE id=?";

$stmt->prepare($query);
$stmt->bind_param('i', $user_id);

if ($stmt->execute()) {
	$rows_deleted = $stmt->affected_rows;
}

$stmt->close();
$mysqli->close();

echo $rows_deleted ? 'rows deleted !' : 'cannot delete row ( maybe does not exist )';

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us