دستور TRUNCATE خالی کردن جدول در MYSQL با PHP

دستور TRUNCATE خالی کردن جدول  در MYSQL با PHP

دستور TRUNCATE در MYSQL با PHP – با کمک این دستور می توانید جدول پایگاه داده خود را خالی کنید به طوری که هیچ رکوردی وجود نداشته باشد .

توجه داشته باشید که قبل از انجام دستور TRUNCATE از جدول خود backup گرفته باشید چرا که امکان بازگردانی جدول کم است .

پس از backup می توانید از دستور زیر استفاده کنید .

دستور TRUNCATE در MYSQL با PHP

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");

if ($mysqli->connect_error) {
	die("MYSQL ISSUE : " . $mysqli->connect_error);
}

$query = "TRUNCATE TABLE `my_tbl`";

$is_empty = 0;

if ($res = $mysqli->query($query)) {
	$is_empty = $res;
}

$mysqli->close();

echo $is_empty ? 'table is empty !' : 'table does not exist';

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us