تکه و برش رشته با تابع substr در PHP

تکه و برش رشته با تابع substr در PHP

برش رشته با تابع substr – با استفاده از این تابع می توانیم بخشی از نوشته را داشته باشیم یا آن را قسمتی از آن را نمایش دهیم .

این تابع 3 ورودی دارد که 2 تا اول باید وارد شود .

1- رشته مورد نظر
2- موقعیت شروع برش
3- طول برش


برش رشته با تابع substr

$text = "hi rapidcode";

$res = substr($text, 0 , 2); // hi

$res = substr($text, 3); // rapidcode

$res = substr($text, 3 , 5); // rapid

$res = substr($text, 8 , 4); // code

در صورتی که ورودی سوم منفی نباشد به معنای تعداد شمارش کاراکتر از موقعیت شروع در نظر گرفته می شود .
اگر ورودی سوم داده نشود به صورت پیشفرض پایان رشته در نظر گرفته می شود .

بدست آوردن کاراکتر های نوشته از طریق برکتس

برای بدست آوردن کاراکتر اول

$res = $text[0]; // h  ---→ first index


برای بدست آوردن دیگر کاراکتر ها

$res = $text[3]; // r


و برای بدست آوردن آخرین کاراکتر

$res = $text[strlen($text) - 1]; // e   ---→ last index


استفاده از عدد منفی در ورودی 2 و 3

در صورتی که ورودی سوم منفی باشد از موقعیت شروع تا قبل از موقعیت عدد منفی در نظر گرفته می شود .

$res = substr($text, -4); // code

$res = substr($text, -4 , 3); // cod

$res = substr($text, -4 , -1); // cod

$res = substr($text, 3 , -4); // rapid


تبدیل دیگر نوع داده در تابع

class info{
	function __toString(){
		return 'info class rapdicode';
	}
}

$res = substr(new info() , 0); // info class rapdicode

$res = substr(13.98e2 , 0); // 1398

$res = substr($text, 3 , true); // r

$res = substr($text, 3 , false); // ''

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us