آموزش تابع sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP

آموزش تابع sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP

sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP – در PHP توابع مختلفی وجود دارد که با کمک آن می توانید رشته و دیگر اطلاعات را رمزنگاری کرده و از این توابع برای بالا بردن امنیت منابع اطلاعاتی وبسایت استفاده کنید .

جالب است بدانید که sha1 مخفف secure hashing algorithm است به معنای الگوریتم هشینگ امن می باشد


sha1 یک الگوریتم رمزنگاری یک طرفه می باشد به این معنا که نمی توان به طور مستقیم آن را رمزگشایی کرد .


sha1 رمزنگاری اطلاعات در PHP

تابع sha1 دارای 2 ورودی می باشد که ورودی اول اجباری است .

1- رشته ای که می خواهیم کد گذاری شود
2- این که رشته کد گذاری شده به صورت کد باینری و خلاصه نمایش داده شود ( پیشفرض false )

$str = "rapidcode.ir";

sha1($str); // 4563a13639e77c4da019dfb4a9144e66327bdcec


حال اگر بخواهیم مقایسه کنیم که آیا اطلاعات غیر کد گذاری با رشته کد گذاری یکی است می توانیم از

if(sha1($str) == '4563a13639e77c4da019dfb4a9144e66327bdcec')
	echo 'RapidCode Virtual Programmers Library ✅';

استفاده کنیم .

می توانیم ورودی دوم را true بدهیم که خروجی binary دریافت کنیم .

echo sha1($str , true); // Ec�69�|M�ߴ�Nf2{��

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us