آموزش تابع str_repeat تکرار نوشته در PHP

آموزش تابع str_repeat تکرار نوشته در PHP

تابع str_repeat تکرار نوشته – با تابع str_repeat می توانید یک نوشته را به تعداد دلخواهی که می خواهید تکرار کنید این تابع دارای 2 ورودی است .

ورودی های تابع (هر 2 ورودی اجباری است ) :

1- نوشته ای که می خواهید تکرار شود
2- تعداد تکرارstr_repeat برای تکرار نوشته

کد پایین 2 بار نوشته _ rapidcode.ir را تکرار می کند .

str_repeat("rapidcode.ir _ " , 2); // rapidcode.ir _ rapidcode.ir _


در صورتی عدد 0 را برای ورودی دوم در نظر بگیریم رشته خالی دریافت می کنیم .

str_repeat("rapidcode.ir _ " , 0); // ''


اگر ورودی دوم کوچک تر از صفر باشد خطای Warning مبتنی بر خطای زیر دریافت می کنیم .

Second argument has to be greater than or equal to 0

str_repeat("rapidcode.ir _ " , -55); // warning must be greater than -1

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us