سورس تقویم فارسی 1403 به همراه مناسبت ها با جاوا اسکریپت [ بروزرسانی سوم ]

سورس تقویم فارسی 1403 به همراه مناسبت ها با جاوا اسکریپت [ بروزرسانی سوم ]

سورس تقویم فارسی به همراه مناسبت – در این مقاله یک تقویم حرفه ای را خواهیم ساخت که قابلیت نمایش مناسبت ها علاوه بر شمسی ( میلادی و قمری ) ، تاریخ شمسی ، قمری ، میلادی ، نمایش روز های تعطیل ، ماه های عربی ، میلادی را خواهد داشت .

علاوه بر آن به 4 رنگ کلی برای تم تقویم با توجه به فصل فعلی که به طور خودکار عوض می شود .


تقویم سال 1403 اضافه گردید
تقویم سال 1402 اضافه گردید


دموی تقویم فارسی


فایل index.html
 
 Rapidcode.iR - سورس کد
 


 
رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
X
X


main.css برای نمایش بهتر برنامه

.container{
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce{
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}


/* Page Style */

@font-face{font-family:Shabnam;src: url(../font/Shabnam.ttf) format("truetype");font-weight:400}

body {
 background-color: lightgray;
 font-family: 'Shabnam';
 margin: 0;
}

.dynamic-element{
	display: none;
}

.active-element{
	display: block;
}

.calendar-wrapper{
	text-align: left;
	direction: ltr;
	float: right;
}

.clearfix, .clearfix::before, .clearfix::after{
	clear: both;
	content: "";
	display:black;
}

.calendar-base {
 width: 900px;
 height: 570px;
 border-radius: 20px;
 background-color: white;
 position: relative;
 z-index: 1;
 color: black;
 overflow: hidden;
}

.active-season{
	background-color: #d3cccc !important;
	color:white !important;
}

.active-season-bg{
	background-color: #d3cccc !important;
}

.active-season-cr{
	color: #d3cccc !important;
}

.month-hover.active-season-cr{
	font-weight: bold;
}

.holiday{
	background-color: #f44336;
	color:#fff !important;
}

.holiday:hover{
	background-color: #d3cccc !important;
}

.disable-one{
	opacity: 0.3;
}

.year {
 color: #d3cccc;
 font-size: 30px;
 float: right;
 position: relative;
 right: 45px;
 top: 30px;
 font-weight: bold;
}

.year-meta{
	position: absolute;
	left: 335px;
	top: 25px;
	color: #d3cccc;
}

.triangle-left {
 width: 0;
 height: 0;
 border-top: 5px solid transparent;
 border-right: 10px solid #E8E8E8;
 border-bottom: 5px solid transparent;
 float: right;
 position: relative;
 right: 90px;
 top: 36px;
}

.triangle-right {
 width: 0;
 height: 0;
 border-top: 5px solid transparent;
 border-left: 10px solid #E8E8E8;
 border-bottom: 5px solid transparent;
 float: right;
 position: relative;
 left: 20px;
 top: 36px;
}
.triangle-left:hover{
 border-right: 10px solid#2ECC71;
}
.triangle-right:hover{
 border-left: 10px solid#2ECC71;
}

.month-color {
 color: #27AE60;
}
.month-hover:hover{
 cursor: pointer;
 color: #d3cccc !important;
}

.months {
 color: #6b6b6b;
 position: relative;
 left: 340px;
 top: 90px;
 word-spacing: 5px;
}

.month-line {
 border-color: #E8E8E8;
 position: relative;
 top: 85px;
 width: 57%;
 left: 178px;
}

.days {
 color: #6b6b6b;
 position: relative;
 font-size: 18px;
 left: 14px;
 top: 80px;
 word-spacing: 35px;
 font-weight: 600;
}

.days ul{
	margin: 0;
}

.days ul li{
 background-color: transparent !important;
 height: auto !important;
 word-spacing: -4px;
 font-size: 16px;
}

.num-dates {
  float: right;
  position: relative;
  top: 90px;
  right: 44px;
  z-index: 1;
}

.num-dates ul{
	margin: 0 0 20px 0;
	padding: 0;
}

.num-dates ul li, .days ul li{
	float: right;
  list-style: none;
  text-align: center;
  margin-left: 11px;
  width: 64px;
	font-weight: bold;
}

.num-dates ul li{
	padding: 10px 0;
	cursor: pointer;
	font-size: 22px;
	border-radius: 9px;
	position: relative;
	box-shadow: 0 0 35px #e5e3e3;
	color: #6b6b6b;
}

.num-dates ul li:hover{
	background-color: #d3cccc;
	color: white;
}

.num-dates ul li small{
	position: absolute;
	font-size: 12px;
  font-weight: normal;
	bottom: 2px;
}

.num-dates ul li small#miladi{
  right: 7px;
}

.num-dates ul li small#ghamari{
  left: 7px;
}

.active-day {
 width: 35px;
 height: 35px;
 border-radius: 50%;
 background-color: #2ECC71;
 position: relative;
 top: 295px;
 left: 661px;
}

.white {
 color: white;
}

.event-indicator {
 width: 5px;
 height: 5px;
 border-radius: 50%;
 background-color: #2980B9;
 position: relative;
 top: 304px;
 left: 695px;
}

.two {
 position: relative;
 top: 168px;
 left: 535px;
}

.grey {
 color: #AAAAB1;
}

.calendar-left {
 width: 300px;
 height: 570px;
 border-radius: 20px 0px 0px 20px;
 background-color: #2ECC71;
 position: relative;
 z-index: 1;
 bottom: 570px;
 color: white;
}

.hamburger {
 position: relative;
 top: 25px;
 left: 25px;
}

.burger-line:hover, .hamburger:hover{
 background-color:#27e879 !important;
}

.burger-line {
 width: 25px;
 height: 3px;
 background-color: white;
 border-radius: 15%;
 margin-bottom: 3px;
}

.num-date {
 font-size: 150px;
 width: 50%;
 margin: 0 auto;
 font-weight: 700;
 position: relative;
 top: -20px;
}

.day {
 width: 50%;
 margin: 0px auto;
 font-size: 30px;
 position: relative;
 bottom: 77px;
 text-align: center;
}

.current-events {
 font-size: 15px;
 position: relative;
 margin-left: 25px;
 bottom: 30px;
}

.posts {
 text-decoration: underline dotted;
}
.posts:hover{
 color:#27e879 !important;
}

.events-list{
	direction: rtl;
	float: right;
	position: relative;
  top: -83px;
  width: 93%;
	height: 377px;
  overflow-y: scroll;
  padding-right: 8px;
  text-align: right;
}

.events-list li{
	margin-bottom: 6px;
	font-size: 14px;
}

.events-list li span.event-day{
	font-weight: bold;
}

.events-list li div.event-title{
	display: inline-block;
	margin-left: 3px;
}


فایل app.js جهت کنترل بر رفتار برنامه

String.prototype.getBaseConversionNumber = getBaseConversionNumber
String.prototype.CvnFromTo = CvnFromTo;
String.prototype.convertDigits = convertDigits;


var today = Date.now();
const todayFa = {
	"day": getDateFormat(today, {
		"day": "2-digit"
	}),
	"month": getDateFormat(today, {
		"month": "numeric"
	}),
	"monthTitle": getDateFormat(today, {
		"month": "long"
	}),
	"year": getDateFormat(today, {
		"year": "numeric"
	}),
	"dayWeek": getDateFormat(today, {
		"weekday": "long"
	}),
}


// index month to label
const monthLabel = [
	"فروردین",
	"اردیبهشت",
	"خرداد",
	"تیر",
	"مرداد",
	"شهریور",
	"مهر",
	"آبان",
	"آذر",
	"دی",
	"بهمن",
	"اسفند",
];


const headDOM = document.getElementsByTagName("head")[0];

const parentDateDOM = document.getElementsByClassName('num-dates')[0];
const parentMetaYearDOM = document.getElementsByClassName('year-wrapper')[0];
const parentEventsDOM = document.getElementsByClassName('calendar-left')[0];

const todayDateDOM = document.getElementsByClassName("num-date")[0];
const todayDayDOM = document.getElementsByClassName("day")[0];

// set Property
todayDateDOM.textContent = todayFa['day'].convertDigits("fa");
todayDayDOM.textContent = todayFa['dayWeek'].convertDigits("fa");

// event listener
const monthLetter = document.getElementsByClassName("month-letter");
for (const element of monthLetter) {
	element.onclick = function (e) {
		const thisElement = e.target;
		if (thisElement.classList.contains("active-season-cr")) return;
		
		const monthDataNumber = thisElement.getAttribute("data-num");
		activeMonthElement('dynamic-element', `dynamic-element-${monthDataNumber}`, 'active-element');
		activeMonthElement('month-letter', `month-letter-${monthDataNumber}`, 'active-season-cr');
	}
}

let season = getSeasonByMonNum(todayFa.month);
let cssSeason = getCssBySeason(season);

let styleCustom = document.getElementById("style-cln");

if (!styleCustom)
	headDOM.innerHTML += `<style id="style-cln">${cssSeason}</style>`;
else {
	styleCustom.innerHTML = cssSeason;
}


let monthCounter = 1;
for (const month of calendarObject) {

	const dateList = [];
	let liCounter = 0;
	let UlCounter = 1;
	let oneStarted = false;
	let tmpMetaYear = metaYear.metaYear[monthCounter - 1];
	tmpMetaYear = tmpMetaYear.split(" | ");

	parentMetaYearDOM.innerHTML += generateTemplateHTML("metaYear", {
		index: monthCounter,
		year: metaYear.year,
		arabic: tmpMetaYear[1],
		miladi: tmpMetaYear[0],
	});

	for (const day of month) {
		
		const currentMonth = monthLabel[monthCounter-1];
	
		
		if (day[5])
			oneStarted = false;
		else {
			oneStarted = true;
			dateList.push(day[0]);
		}
		var ulCurrentClass = `wk-${monthCounter}-${UlCounter}`;

		if (liCounter == 7) {
			document.getElementsByClassName(ulCurrentClass)[0].innerHTML += "<div class=\"clearfix\"></div>";
			liCounter = 0;
			UlCounter++;
		}

		ulCurrentClass = `wk-${monthCounter}-${UlCounter}`;

		var ulCurrent = document.getElementsByClassName(ulCurrentClass)[0];

		if (!ulCurrent) {
			var htmlUL = '';
			htmlUL += `<ul class="week ${ulCurrentClass} month-${monthCounter} dynamic-element dynamic-element-${monthCounter}"></ul>`;
			parentDateDOM.innerHTML += htmlUL;
			ulCurrent = document.getElementsByClassName(ulCurrentClass)[0];
		}
		let liClass = "day-element ";

		if (!oneStarted)
			liClass += "disable-one ";
		else if (oneStarted)
			liClass += `date-${monthCounter}-${day[0].convertDigits("en")} `;

		if (day[3] === true)
			liClass += "holiday ";

		ulCurrent.innerHTML += generateTemplateHTML('date', {
			class: liClass,
			jalali: day[0].toString().convertDigits("fa"),
			miladi: day[1],
			ghamari: day[2].toString().convertDigits("ar"),
		});

		const eventClass = `event-list-${monthCounter}`;
		let eventDOM = document.getElementsByClassName(eventClass)[0];
		if (!eventDOM) {
			parentEventsDOM.innerHTML += `<ul class="events-list event-list-${monthCounter} dynamic-element dynamic-element-${monthCounter}"></ul>`;
			eventDOM = document.getElementsByClassName(eventClass)[0];
		}

		for (const dayElement of day[4]) {
			const indexBracket = dayElement.indexOf("[");
			const eventdate = (0 <= indexBracket) ? dayElement.substring(indexBracket) : "";
			const eventTitle = dayElement.replace(eventdate, "");
			const startedDate = dateList[dateList.length - 1];

			if (oneStarted) {
				eventDOM.innerHTML += generateTemplateHTML('events', {
					day: `${startedDate} ${currentMonth}`.convertDigits("fa"),
					eventTitle: eventTitle,
					date: eventdate,
				});
			}
		}
		liCounter++;

	}

	monthCounter++;
}activeMonthElement('dynamic-element', `dynamic-element-${todayFa.month}`, 'active-element');
activeMonthElement('month-letter', `month-letter-${todayFa.month}`, 'active-season-cr');
activeMonthElement('day-element', `date-${todayFa.month}-${parseInt(todayFa.day)}`, 'active-season');

function getSeasonByMonNum(numMonth) {
	const monthSeason = [
		"spring",
		"summer",
		"fall",
		"winter",
	];

	let season = "";

	if (numMonth <= 3) {
		season = monthSeason[0];
	} else if (3 < numMonth && numMonth <= 6) {
		season = monthSeason[1];
	} else if (6 < numMonth && numMonth <= 9) {
		season = monthSeason[2];
	} else if (9 < numMonth && numMonth <= 12) {
		season = monthSeason[3];
	}

	return season;
}

function getCssBySeason(season) {
	const cssObjects = cssProperty[season];
	let cssString = "";
	for (const cssObject of cssObjects) {
		let template = `${cssObject['selector']}{\n`;
		for (const property of cssObject['property']) {
			template += `${property}\n`;
		}
		template += "}\n\n"
		cssString += template;
	}

	return cssString;
}

function getDateFormat(uDate, option) {
	let date = new Intl.DateTimeFormat('fa-IR', option).format(uDate);
	date = date.convertDigits("en");
	return date;
}

function activeMonthElement(allCls, whichCls, activeCls) {
	const dynamicElement = document.getElementsByClassName(allCls);
	for (const element of dynamicElement) {
		if (element.classList.contains(activeCls))
			element.classList.remove(activeCls);
		else if (element.classList.contains(whichCls))
			element.classList.add(activeCls);
	}
}

function generateTemplateHTML(type, data) {
	let htmlTemplate = '';

	if (type == "date")
		htmlTemplate = `<li class="${data.class}"><span id="jalali">${data.jalali}</span><small id="miladi">${data.miladi}</small><small id="ghamari">${data.ghamari}</small></li>`;
	else if (type == "metaYear") {
		htmlTemplate = `<div class="year yr-${data.index} dynamic-element dynamic-element-${monthCounter}">${data.year}</div> <div class="year-meta myr-${data.index} dynamic-element dynamic-element-${monthCounter}">${data.arabic}<br>${data.miladi}</div>`;
	} else if (type == "events") {
		htmlTemplate = `<li><span class="event-day">${data.day} </span><div class="event-title">${data.eventTitle}</div><span class="event-date-type"> ${data.date}</span></li>`;
	}
	return htmlTemplate;
}

function convertDigits(to) {
	let str = this;
	const toCvn = (this.getBaseConversionNumber(to))[to];
	const allDigits = this.getBaseConversionNumber("all");

	delete allDigits[to];

	const Objkeys = Object.keys(allDigits);
	for (var i = 0; i < Objkeys.length; i++) {
		const currentKey = Objkeys[i];
		const fromCvn = allDigits[currentKey];
		str = this.CvnFromTo(fromCvn, toCvn, str)
	}
	return str;
}

function CvnFromTo(fromDigits, toDigits, str) {
	var str = str == undefined ? this : str;
	for (var i = 0; i < toDigits.length; i++) {
		const currentFromDigit = fromDigits[i];
		const currentToDigit = toDigits[i];
		const regex = new RegExp(currentFromDigit, 'g');
		str = str.replace(regex, currentToDigit);
	}
	return str;
}

function getBaseConversionNumber(label) {
	const faDigits = ['۱', '۲', '۳', '۴', '۵', '۶', '۷', '۸', '۹', '۰'];
	const enDigits = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0'];
	const arDigits = ['١', '٢', '٣', '٤', '٥', '٦', '٧', '٨', '٩', '٠'];

	var whichDigit = {};

	switch (label) {
		case 'fa':
			whichDigit[label] = faDigits;
			break;
		case 'en':
			whichDigit[label] = enDigits;
			break;
		case 'ar':
			whichDigit[label] = arDigits;
			break;
		case 'all':
			whichDigit = {
				"fa": faDigits,
				"en": enDigits,
				"ar": arDigits
			};
			break;
		default:
			whichDigit = [];
	}

	return whichDigit;
}

window.onkeyup = function(e){
	const keyName = e.code;
	let action = null;
	
	if(keyName == "ArrowLeft"){
		action = "DECREASE";
	}else if(keyName == "ArrowRight"){
		action = "INCREASE";
	}else{
		return;
	}
	
	const activeMonthDOM = document.getElementsByClassName("active-season-cr")[0];
	const numberMonth = activeMonthDOM.getAttribute("data-num");
	
	let numberMonthFinal = 0;
	
	if(action == "INCREASE"){
		numberMonthFinal = parseInt(numberMonth) + 1;
	}else if(action == "DECREASE"){
		numberMonthFinal = parseInt(numberMonth) - 1;	
	}
	
	if(numberMonthFinal == 0 || numberMonthFinal == 13){
		numberMonthFinal = 1;
	}
	
	console.log(numberMonthFinal)
	
	const newMonthDOM = document.getElementsByClassName("month-letter")[(numberMonthFinal-1)];
	
	const eventClick = new Event("click");
	
	newMonthDOM.dispatchEvent(eventClick);
}

همچنین علاوه بر فایل های بالا فایل فونت و calendarObject.js هم نیز وجود دارد که داخل سورس قرار داده شده است که در پایین مقاله قابل دانلود است .

دانلود سورس تقویم فارسی سال 1403 به همراه مناسبت ها

دانلود سورس تقویم فارسی سال 1402 به همراه مناسبت ها

دانلود تقویم سال 1401 به همراه مناسبت ها

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. صادق
  صادق

  سلام تشکر از برنامه مفیدتون چطوری میتونم برای یک اینپوت باکسی اضافه کنم که وقتی کلیک شد این تقویم باز بشه بعد از باز شدن بشه یک روز را انتخاب کرد و در اون اینپوت باکس نمایش داد.

  27 آذر 1402 | 15:35:44
 • حسین باقری
  حسین باقری

  درود ، امکان استفاده از این تقویم که اینپوت گرفته بشه هست اما کد نویسی زیادی می طلبه ، نزدیک ترین سورس موجود برای شما اینه .

  28 آذر 1402 | 08:55:31
 • mary
  mary

  سلام خسته نباشید من میخام امکان ثبت رویداد توسط کاربر هم بهش اضافه کنم امکانش هست راهنماییم کنید...

  12 آبان 1402 | 13:16:09
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، این موردی که ذکر کردید خودش یک پروژه نسبتا زمان بر هست که با دیتابیس در تعامل هست .

   12 آبان 1402 | 22:52:39
 • منصور
  منصور

  سلام وقت بخیر.چطور میتونم این تقویم رو توی وردپرس داشته باشم

  23 خرداد 1402 | 11:41:09
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، باید کمی دانش برنامه نویسی داشته باشید .

   23 خرداد 1402 | 22:32:27
 • مجید
  مجید

  سلام وقت بخیر خوب هستید خسته نباشید یک سوال دارم خود به خود تقویم عوض میشه ؟ مثال میزنم سال 1402 سال جدید میشه 1403 الی تا آخر

  17 خرداد 1402 | 17:49:54
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود خیر

   17 خرداد 1402 | 19:01:49
 • علی
  علی

  سلام میخوام از این در سایت وردپرس استفاده کنم ولی میخواهم تقویم رو میلادی نشون بده و مناسبت ها رو هم بصورت انگلیسی .

  01 خرداد 1402 | 16:58:11
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، در حال حاضر این سورس وجود ندارد در صورت نیاز می تونید از طریق این لینک سفارش بدید .

   01 خرداد 1402 | 19:24:35
 • امین
  امین

  با عرض سلام و احترام اگر ممکن هست حالت نمایش در موبایل رو اصلاح کنید. با تشکر

  24 اردیبهشت 1402 | 10:41:19
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، منظورتون حالت ریسپانسیو وب سایت هست ؟

   24 اردیبهشت 1402 | 11:01:20
   • امین
    امین

    خیر. حالت نمایش تقویم در موبایل. ممنون

    24 اردیبهشت 1402 | 11:03:24
    • حسین باقری
     حسین باقری

     اون رو با css و js می تونید حل کنید .

     24 اردیبهشت 1402 | 11:08:57
 • مرضیه قانعی
  مرضیه قانعی

  سلام آموزش ویدیویی همین پروژه هم موجوده

  30 فروردین 1402 | 00:31:32
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، خیر

   30 فروردین 1402 | 11:50:47
 • محمد مهدی کاشانی
  محمد مهدی کاشانی

  سلام وقتتون بخیر امکان انتخاب تاریخ مورد نظر از طرف کاربر برای استفاده در صفحه دیگر یا ذخیره در دیتابیس وجود دارد ؟ لطفا راهنمایی کنید یعنی تو ماه نشون داده شده یک یا چند روز بتونه انتخاب کنه و به صفحه در یک INPUT مورد نظر یا در دیتابس ذخیره بشه مورد دوم بتونیم تاریخ های که میخوایم فقط فعال بشه بقیه غیر فعال بشه ؟

  28 فروردین 1402 | 23:02:14
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، این آموزش می تونه کمک تون کنه .

   29 فروردین 1402 | 08:52:28
 • علی
  علی

  سلام 1402 چطوری میشه بهش اضافه کرد؟

  04 اسفند 1401 | 17:45:40
  • حسین باقری
   حسین باقری

   باید در فایل calendarObject.js اطلاعات سال 1402 را وارد کنید البته در جریان باشید این آموزش تا قبل 1402 بروز میشه و اطلاعات 1402 هم در برنامه قرار خواهد گرفت .

   04 اسفند 1401 | 20:27:38
 • سعید
  سعید

  سلام وقت بخیر چجوری میشه مناسبت سالهای آینده رو هم اضاف کرد؟ من میخوام روی وب سایتم تقویم شمسی مناسبتی داشته باشم که مناسبت هارو نشون میده. چیکار کنم سورس محدود به ۱۴۰۱ نباشه

  29 آبان 1401 | 07:37:40
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، برای این موضوع کافیه که ابتدا اطلاعات مثلا سال 1402 را از یک سایت به طور مرتب دریافت و به صورت الگویی که در calendarObject.js هست در بیارید البته با نام متفاوت مثل calendarObject1402 و سپس ضمیمه کنید و بعد از اون به javascript متصل کنید .
   البته در اسفند 1401 آموزشی مبنی بر همین سوال شما خواهم گذاشت .

   29 آبان 1401 | 11:01:32
 • مجتبی
  مجتبی

  سلام بر شما چجوری میشه این تقویم رو (بدون در نظر گرفتن مناسبت ها) برای هر سال نشون داد. مثلا یه لیست انتخابی از سال باشه که کاربر با انتخاب هر سال، بتونه تقویم اون سال رو ببینه(مناسبت ها مهم نیستن) ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

  18 مهر 1401 | 16:22:12
 • حامد
  حامد

  سلام خداقوت و تشکر امکان مرور سال های گذشته و آینده وجود داره؟ البته به مناسبت ها نیازی ندارم

  17 مرداد 1401 | 20:41:47
  • حسین باقری
   حسین باقری

   سلام ، بله در صورتی داده های سال های گذشته رو به پروژه اضافه کنید .

   21 مرداد 1401 | 14:22:35
 • سجاد
  سجاد

  سلام روزتون بخیر،امکانش هست بشه رویدادی به روزها اضافه کرد؟مثلا با کیلک کردن بروی تاریخ 26 خرداد بشه یه متنی به عنوان یاداوری نوشت

  28 خرداد 1401 | 10:33:58
  • حسین باقری
   حسین باقری

   سلام بله امکان پذیر هست .

   28 خرداد 1401 | 13:07:45
 • محمد
  محمد

  سلام خسته نباشی امکان کوچیک کردن کلی تقویم رو داره؟

  09 خرداد 1401 | 23:44:03
  • حسین باقری
   حسین باقری

   سلام ، بله از استایل زیر می تونید استفاده کنید . در فایل main.css

   .calendar-wrapper{ transform: scale(0.5); }

   10 خرداد 1401 | 10:58:14
 • امیر
  امیر

  با سلام تقویم فقط سال ۱۴۰۱ رو داره ؟ امسال رو ندارد ؟

  17 بهمن 1400 | 18:56:59
  • حسین باقری
   حسین باقری

   امسال که رو به پایانه و سال جدید 1401 وجود داره .

   20 بهمن 1400 | 15:52:41
  contact us