استفاده از تقویم فارسی date picker در سایت با javascript

استفاده از تقویم فارسی date picker در سایت با javascript

تقویم فارسی date picker – تقویم فارسی این امکان را می دهد که یک تاریخ شمسی مشخص را انتخاب کنیم .

نمونه آن انتخاب تاریخ در سایت های فروش بلیط و تور که تاریخی را برای حرکت از کاربر دریافت می کند .
با استفاده از کتابخانه persian-datepicker که 2 dependency دارد یعنی :
1- jQuery
2- persian-date
تقویم فارسی را خواهیم ساخت .

index.html برای ساختار تقویم فارسی

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/persian-datepicker.min.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

		<label for="persianDatapicker">تقویم فارسی : </label>
		<input type="text" name="persianDatapicker" id="persianDatapicker">
    
  </div>  <script src="static/js/lib/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/persian-date.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/persian-datepicker.min.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


به طور کلی کتابخانه در فایل app.js نیاز به تنظیم دارد نیازی نیست که همانند پایین تمامی قسمت های تقویم را مقدار دهی کنیم و برخی از گزینه ها همان مقدار پیشفرض کافی است اما سعی داریم که با تمامی قسمت های قابل تنظیم تقویم آشنایتان کنیم .

فایل app.js

$(document).ready(function () {
  const datepickerDOM = $("#persianDatapicker");
  const dateObject = datepickerDOM.persianDatepicker(
    {
    "inline": false,
    "format": "LLLL",
    "viewMode": "day",
    "initialValue": true,
    "minDate": false,
    "maxDate": false,
    "autoClose": false,
    "position": "auto",
    "altFormat": "lll",
    "altField": "#altfieldExample",
    "onlyTimePicker": false,
    "onlySelectOnDate": false,
    "calendarType": "persian",
    "inputDelay": 800,
    "observer": false,
    "calendar": {
      "persian": {
        "locale": "fa",
        "showHint": true,
        "leapYearMode": "algorithmic"
      },
      "gregorian": {
        "locale": "en",
        "showHint": true
      }
    },
    "navigator": {
      "enabled": true,
      "scroll": {
        "enabled": true
      },
      "text": {
        "btnNextText": "<",
        "btnPrevText": ">"
      }
    },
    "toolbox": {
      "enabled": true,
      "calendarSwitch": {
        "enabled": true,
        "format": "MMMM"
      },
      "todayButton": {
        "enabled": true,
        "text": {
          "fa": "امروز",
          "en": "Today"
        }
      },
      "submitButton": {
        "enabled": true,
        "text": {
          "fa": "تایید",
          "en": "Submit"
        }
      },
      "text": {
        "btnToday": "امروز"
      }
    },
    "timePicker": {
      "enabled": true,
      "step": 1,
      "hour": {
        "enabled": true,
        "step": null
      },
      "minute": {
        "enabled": true,
        "step": null
      },
      "second": {
        "enabled": true,
        "step": null
      },
      "meridian": {
        "enabled": false
      }
    },
    "dayPicker": {
      "enabled": true,
      "titleFormat": "YYYY MMMM"
    },
    "monthPicker": {
      "enabled": true,
      "titleFormat": "YYYY"
    },
    "yearPicker": {
      "enabled": true,
      "titleFormat": "YYYY"
    },
    "responsive": true,
    "onSelect" : function(){
      
      alert(`تاریخ انتخاب شده : ${date.year}/${date.month}/${date.date} ~ ${date.hour}:${date.minute}:${date.second}`);
    }
  });

  const date = dateObject.getState().view;
  
});


خروجی برنامه تقویم فارسی ( نتیجه )

تقویم فارسی date picker

دانلود تقویم فارسی برای وب

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us