ساخت بازی ریاضی با جاوا اسکریپت ( آزمون آنلاین ، آزمون زمان دار )

ساخت بازی ریاضی با جاوا اسکریپت ( آزمون آنلاین ، آزمون زمان دار )

بازی ریاضی با جاوا اسکریپت – با کمک این آموزش جذاب یک بازی زمان دار و دارای ویژگی امتیاز را با javascript پیاده سازی می کنیم .

شرح برنامه به این شکل است سوالات ریاضی ضرب ، تقیسم ، تفریق ، جمع صورت و جواب را نمایش می دهد و دو گزینه درست و غلط پیش رو کاربر است در صورتی که جواب کاربر درست باشد 10 امتیاز به آن اضافه می شود و در صورتی که اشتباه بود بازی Game Over می شود و از مجدد قابل اجرا می باشد .

نمایش کارکرد بازی ریاضی با JS


فایل index.html

در این برنامه از cute alert برای نمایش پیغام استفاده کرده ایم .

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/style.css">
  <script src="static/js/lib/cute-alert.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
    <div class="score-wrapper hide">
      <h3>امتیاز : <span id="score">0</span></h3>
    </div>
    <div class="timer-wrapper hide">
      <canvas id="canvas" width="100" height="100"></canvas>
      <span id="timing"></span>
    </div>
    <div id="question-wrapper" class="hide">
      <strong class="question variable" id="var1">Z</strong>
      <strong class="question operator" id="operator1">×</strong>
      <strong class="question variable" id="var2">Y</strong>
      <strong class="question operator" id="operator2">=</strong>
      <strong class="question variable" id="var3">D</strong>
    </div>
    <div id="answer-wrapper" class="hide">
      <strong class="answer" id="correct">درسته</strong>
      <strong class="answer" id="wrong">غلطه</strong>
    </div>
    <strong id="load-game">شروع</strong>
  </div>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


اسکریپت app.js کنترل امتیاز و بازی

// DOM
const canvasDOM = document.getElementById('canvas'),
  spanTimingDOM = document.getElementById('timing'),
  context2d = canvasDOM.getContext('2d');
scoreWrapperDOM = document.getElementsByClassName('score-wrapper')[0],
  timerWrapperDOM = document.getElementsByClassName('timer-wrapper')[0],
  questionWrapperDOM = document.getElementById('question-wrapper'),
  answerWrapperDOM = document.getElementById('answer-wrapper'),
  loadGameDOM = document.getElementById('load-game'),
  questionDOM = document.getElementsByClassName('question');
answerButtonsDOM = answerWrapperDOM.querySelectorAll(".answer");

// property
let score = 0;
const scoreRate = 10;
const audioSource = ['static/sound/correct.mp3', 'static/sound/wrong.mp3']
const audio = new Audio();

// call functions
initialElements();

// set handlers
loadGameDOM.addEventListener('click', loadGameDOMHandlerClick);
loopThrowTheArray(Array.from(answerButtonsDOM), (element) => element.addEventListener('click', answerButtonDOMHandler))


// handlers
function resetScore() {
  score = 0;
  scoreWrapperDOM.querySelector("#score").innerHTML = score;
}

function loadNextQuestion() {
  putQuestionToDOM();
  timerProgress(7);
}

function loadGameDOMHandlerClick() {
  const thisElement = this;
  thisElement.classList.add('hide');
  loopThrowTheArray(getListOfHiddenDOM(), function (element, index, elements) {
    if (thisElement.classList.contains('reload')) {
      element.classList.remove('disabled');
      if (elements.length == index + 1)
        thisElement.classList.remove('reload')
    } else {
      element.classList.remove('hide');
    }
  });

  resetScore();
  loadNextQuestion();
}

function answerButtonDOMHandler() {
  const thisElement = this;
  checkQuestionAnswer(thisElement.id, window.baseQuestion)
}

// helpers 
function checkQuestionAnswer(state, question) {
  const answer = eval(question);
  const scoreOld = score;
  if (answer == window.justAnswer) {
    if (state == "correct") {
      score += scoreRate;
    }
  } else if (answer != window.justAnswer) {
    if (state == "wrong") {
      score += scoreRate;
    }
  }

  scoreWrapperDOM.querySelector("#score").innerHTML = score;

  if (scoreOld != score) {
    loadAndPlaySound(audioSource[0]);
    loadNextQuestion();
  } else if (scoreOld == score) {
    clearInterval(acrInterval);
    previewScoreAndShowLoadGame(false, answer);
  }
}

function putQuestionToDOM() {
  const question = generateQuestion().split(" ");
  loopThrowTheArray(Array.from(questionDOM), function (element, index) {
    element.innerHTML = question[index];
  });
}

function generateQuestionAnswerCorrectOrWrongRandom(x, y, operator) {
  const possibleAnswers = [eval(`${x} ${operator} ${y}`)];


  possibleAnswers[1] = possibleAnswers[0] - generateRandomIntNumber(5, 16);
  if (possibleAnswers[1] < 0)
    possibleAnswers[1] = possibleAnswers[0] + generateRandomIntNumber(5, 16);


  const answer = possibleAnswers[generateRandomIntNumber(0, 1)];
  const questionVsAnswer = `${x} ${operator} ${y} = ${answer}`;
  window.baseQuestion = `${x} ${operator} ${y}`;
  window.justAnswer = answer;
  return questionVsAnswer;
}

function generateQuestionPlus(operator) {
  var minX = 10,
    maxX = 100,
    minY = 10,
    maxY = 100,
    x, y;
  x = generateRandomIntNumber(minX, maxX);
  y = generateRandomIntNumber(minY, maxY);
  return generateQuestionAnswerCorrectOrWrongRandom(x, y, operator);
}

function generateQuestionMinus(operator) {
  return generateQuestionPlus('-');
}

function generateQuestionMultiply(operator) {
  var minX = 2,
    maxX = 9,
    minY = 2,
    maxY = 9,
    x, y;
  x = generateRandomIntNumber(minX, maxX);
  y = generateRandomIntNumber(minY, maxY);
  return generateQuestionAnswerCorrectOrWrongRandom(x, y, operator);
}

function generateQuestionDivision(operator) {
  var minX = 11,
    maxX = 50,
    minY = 2,
    maxY = 9,
    x, y;
  x = generateRandomIntNumber(minX, maxX);
  y = generateRandomIntNumber(minY, maxY);

  while (x % y != 0) {
    x = generateRandomIntNumber(minX, maxX);
    y = generateRandomIntNumber(minY, maxY);
  }

  return generateQuestionAnswerCorrectOrWrongRandom(x, y, operator);
}

function generateQuestion() {
  var operators, operatorIndex, currentOperator;

  operators = ['+', '-', '*', '/'];
  operatorIndex = generateRandomIntNumber(0, operators.length - 1);
  currentOperator = operators[operatorIndex];
  var question = '';

  switch (currentOperator) {
    case '+':
      question = generateQuestionPlus(currentOperator);
      break;

    case '-':
      question = generateQuestionMinus(currentOperator);
      break;

    case '*':
      question = generateQuestionMultiply(currentOperator);
      break;

    case '/':
      question = generateQuestionDivision(currentOperator);
      break;

    default:
      console.warn('unallowed operator')
      break;
  }

  return question;
}

function generateRandomIntNumber(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

function getListOfHiddenDOM() {
  const hiddenDOM = [scoreWrapperDOM, timerWrapperDOM, questionWrapperDOM, answerWrapperDOM];
  return hiddenDOM;
}

function loopThrowTheArray(arr, func) {
  arr.forEach(func);
}

function timerProgress(seconds) {

  if (typeof acrInterval != 'undefined') clearInterval(acrInterval)

  var posX = canvasDOM.width / 2,
    posY = canvasDOM.height / 2,
    updateRate = 1000,
    toMaxRadian = Math.PI * 2,
    radius = 40;

  context2d.lineCap = 'round';
  var deegres = 0;
  var counter = 0;
  window.acrInterval = setInterval(function () {
    counter++;
    deegres += 360 / seconds;
    context2d.clearRect(0, 0, canvasDOM.width, canvasDOM.height);

    var progress = counter / seconds * 100,
      color = "00bcd4";

    spanTimingDOM.innerHTML = counter;

    if (0 <= progress && progress < 33)
      color = "00bcd4";
    else if (33 <= progress && progress < 66)
      color = "ff9800";
    else if (66 <= progress)
      color = "f44336";

    context2d.beginPath();
    context2d.arc(posX, posY, radius, 0, toMaxRadian);
    context2d.strokeStyle = '#b1b1b1';
    context2d.lineWidth = 5;
    context2d.stroke();

    context2d.beginPath();
    context2d.strokeStyle = `#${color}`;
    spanTimingDOM.style.color = `#${color}`;
    context2d.lineWidth = 5;
    context2d.arc(posX, posY, radius, 0, radianDegress(true, deegres));
    context2d.stroke();
    if (radianDegress(true, deegres).toFixed(2) == toMaxRadian.toFixed(2)) {
      previewScoreAndShowLoadGame(true);
      clearInterval(acrInterval);
    }
  }, updateRate);
}

function previewScoreAndShowLoadGame(timesUp, answer = "") {

  loadAndPlaySound(audioSource[1]);

  if (timesUp) {
    cuteToast({
      type: "info",
      message: "دیر جواب دادی",
      timer: "3500"
    })
  } else {
    if (answer < 0)
      answer = "منفی " + answer.toString().replace("-", "");

    cuteToast({
      type: "error",
      message: `جوابت اشتباه بود درستش میشه ${answer}`,
      timer: "3500"
    })
  }

  loadGameDOM.classList.remove('hide');
  loadGameDOM.classList.add('reload');
  loopThrowTheArray(getListOfHiddenDOM(), function (element) {
    if (element.classList.contains('score-wrapper')) return;
    element.classList.add("disabled")
  });

}

function radianDegress(toRadianConvert, val) {
  const radian = Math.PI;
  const deegree = 180;
  const tmpVal = toRadianConvert ? radian / deegree * val : deegree / radian * radian * val;
  return tmpVal;
}

String.prototype.getBaseConversionNumber = function (label) {
  const faDigits = ['۱', '۲', '۳', '۴', '۵', '۶', '۷', '۸', '۹', '۰'];
  const enDigits = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0'];
  const arDigits = ['٠', '٩', '٨', '٧', '٦', '٥', '٤', '٣', '٢', '١']

  var whichDigit = {};

  switch (label) {
    case 'fa':
      whichDigit[label] = faDigits;
      break;
    case 'en':
      whichDigit[label] = enDigits;
      break;
    case 'ar':
      whichDigit[label] = arDigits;
      break;
    case 'all':
      whichDigit = {
        "fa": faDigits,
        "en": enDigits,
        "ar": arDigits
      };
      break;
    default:
      whichDigit = [];
  }

  return whichDigit;
}


String.prototype.CvnFromTo = function (fromDigits, toDigits, str) {
  var str = str == undefined ? this : str;
  for (var i = 0; i < toDigits.length; i++) {
    const currentFromDigit = fromDigits[i];
    const currentToDigit = toDigits[i];
    const regex = new RegExp(currentFromDigit, 'g');
    str = str.replace(regex, currentToDigit);
  }
  return str;
}

String.prototype.convertDigits = function (to) {
  let str = this;
  const toCvn = (this.getBaseConversionNumber(to))[to];
  const allDigits = this.getBaseConversionNumber("all");

  delete allDigits[to];

  const Objkeys = Object.keys(allDigits);
  for (var i = 0; i < Objkeys.length; i++) {
    const currentKey = Objkeys[i];
    const fromCvn = allDigits[currentKey];
    str = this.CvnFromTo(fromCvn, toCvn, str)
  }
  return str;
}

function loadAndPlaySound(src) {
  audio.src = src;
  audio.load();
  audio.play();

}

function initialElements() {
  audioSource.forEach(element => {
    audio.src = element;
    audio.load();
  });
}


شیک سازی برنامه با main.css

.container {
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce {
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}

/* Page Style */

@font-face {
  font-family: shik;
  font-display: fallback;
  src: url("../font/shik.eot");
  src: url("../font/shik.eot?#iefix") format("embedded-opentype"),
    url("../font/shik.woff2") format("woff2"),
    url("../font/shik.woff") format("woff"),
    url("../font/shik.ttf") format("truetype");
}

body {
  font-family: shik;
}

.timer-wrapper {
  position: relative;
  width: 100px;
  height: 100px;
}

#canvas {
  transform: rotate(-90deg);
}

span#timing {
  display: block;
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 55%;
  font-size: 50px;
  transform: translate(-50%, -50%);
  color: #3949AB;
}

.hide {
  display: none !important;
}

.disabled {
  opacity: 0.1;
  position: relative;
}

.disabled::after {
  content: "";
  display: block;
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: transparent;
  top: 0;
  z-index: 10;
}

.score-wrapper h3 #score {
  background-color: gold;
  color: #3b3b3b;
  text-shadow: 0 0 5px #e91e63;
  padding: 2px 25px;
}

#question-wrapper {
  direction: ltr;
}

#question-wrapper .question {
  font-size: 104px;
  margin: 0 15px;
}

#question-wrapper .variable {
  color: #4b4b4b;
  ;
}

#question-wrapper .operator {
  color: #03a9f4;
}

.answer,
#load-game {
  width: 260px;
  padding: 25px;
  font-size: 25px;
  color: white;
  display: inline-block;
  margin: 0 55px;
  border-radius: 45px;
  cursor: pointer;
}

.answer:hover,
#load-game:hover {
  color: black;
}

.answer#correct {
  background-image: linear-gradient(337deg, #4caf50, #8bc34a);
}

.answer#wrong {
  background-image: linear-gradient(337deg, #dd0f00, #e79a95)
}

#load-game {
  background-color: #03a9f4;
  width: 140px;
}


دانلود بازی ریاضی با js

همچنین اگر به بازی سازی با js علاقه مند هستید می توانید آموزش ساخت بازی دوز با js را تجربه کنید .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us