آموزش clone یا نمونه سازی از تگ های html در جاوا اسکریپت

آموزش clone یا نمونه سازی از تگ های html در جاوا اسکریپت

clone از html با جاوا اسکریپت و کتابخانه jquery cloner ، با کمک این کتابخانه می توانیم خیلی راحت از تگ های html نمونه بگیریم .

این پروژه را در 2 سطح انجام می دهیم :

 1. نمونه عادی
 2. نمونه تو در توخروجی برنامه


در نمونه تو در تو از تقویم فارسی ، select2 و نمونه در نمونه استفاده می کنیم .

ویژگی که این پروژه دارد این است که در هر تغییر input های فرم از جمله select در hidden داده ها به صورت آرایه ذخیره می شود .

جزئیات dataset ها

 1. data-seperator : زمانی که بخواهیم اعداد را به صورت 3 رقم 3 رقم جدا کنیم از این ویژگی استفاده می کنیم
 2. data-value : این ویژگی مورد شماره 1 مرتبط است یا موارد مشابه در صورتی که بخواهیم مقدار 1,234 را به صورت 1234 ذخیره کنیم به کار مان می آید .
 3. data-optional : در صورتی که بخواهیم بگوییم این فیلد در لیست مان اختیاری است این dataset به کار مان می آید . دلیل آن این است که هر مقدار که در hidden ذخیره باشد و دارای مقدار null باشد فرم ناقص تلقی می شود با این ویژگی به جای null مقدار “” ذخیره می کنیم .
 4. data-empty : این ویژگی فقط برای فیلد هایی که کلاس data-field ذخیره می شود همان hidden که داده ها را به صورت آرایه ذخیره می کند و در صورتی که در آرایه فیلدی را کاربر کامل نکرده باشد این ویژگی ظاهر می شود .


نمونه عادی

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/persian-datepicker-custom.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/persian-datepicker.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/select2.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
    <h1>تکرار شونده عادی - clone simple elements</h1>
    <div class="form-group clonable-block-parent specification">
      <label id="specification-label" class="control-label">مشخصات</label>
      <br>
      <div class="custom-control custom-checkbox">
        <input type="checkbox" data-parent="specification" class="custom-control-input activatation" name="specification-activate" id="specification-activate">
        <label class="custom-control-label" for="specification-activate">فعال / غیرفعال</label>
      </div>

      <hr>
      <table>
        <tbody class="clonable-block clone_specification" id="clone_specification" data-parent="specification">
          <tr class="clonable" data-funcs='["loopThrowIndexLabelCloner"]'>
            <td>
              <label for="specification_1" class="clonable-increment-for highlight-orange">مشخصه <span class="clonable-html-number">1</span></label>
              <select id="specification_1" data-name="term_id_specification" data-parent="clone_specification" class="form-control input-json select2 select2ajax clipboardIT clonable-increment-id" data-taxonomy="specification" data-clipboard-id="specification_name"></select>
              <button type="button" class="clonable-button-close btn btn-danger">حذف</button>
              <button type="button" class="clonable-button-add btn btn-info">افزودن</button>
            </td>

            <td>
              <input type="text" data-name="term_val_specification" class="input-json drag-top specification_value form-control clonable-increment-id clonable-increment-name" id="specification_value_1" placeholder="مقدار مشخصه">
            </td>

          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <input type="hidden" id="specification-terms" data-empty="true" class="data-field" name="specification-terms" value="" data-label="specification-label">
    </div>

  </div>
  <script src="static/js/lib/jquery.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/jquery.cloner.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/persian-date.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/persian-datepicker.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/select2.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/select2fa.min.js"></script>

  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>

</html>


نمونه تو در تو

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/persian-datepicker-custom.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/persian-datepicker.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/select2.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>
    
    <h1>تکرار شونده تودرتو - clone nested elements</h1>
    <div class="form-group clonable-block-parent variation">
      <label id="variation-label" class="control-label">ویژگی ها</label>
      <div class="custom-control custom-checkbox">
        <input type="checkbox" data-parent="variation" class="custom-control-input activatation" name="variation-activate" id="variation-activate">
        <label class="custom-control-label" for="variation-activate">فعال / غیرفعال</label>
      </div>
      <hr>
      <table>
        <tbody class="clonable-block clone_variation" id="clone_variation" data-parent="variation">
          <tr class="clonable depth-1-row" data-funcs='["loopThrowIndexLabelCloner"]'>
            <td>
              <label class="highlight-orange">ویژگی <span data-parent="depth-1-row" class="clonable-html-number">1</span></label><br><br>

              <table>
                <tbody id="depth-2-1" class="clonable-block depth-2-1 depth-2" data-parent="variation">
                  <tr class="clonable depth-2-row" data-funcs='["loopThrowIndexLabelCloner"]'>
                    <td><label for="variation_1" class="clonable-increment-for">نام ویژگی <span data-parent="depth-2-row" class="clonable-html-number">1</span></label>
                      <select id="variation_1" data-name="term_id_variation" data-parent="depth-2-1" class="form-control input-json select2 select2ajax clipboardIT clonable-increment-id" data-taxonomy="variation" data-clipboard-id="variation_name"></select>
                      <button type="button" class="clonable-button-close btn btn-danger">حذف</button>
                      <button type="button" class="clonable-button-add btn btn-info">افزودن</button>
                    </td>
                    <td>
                      <input id="variation_value_1" data-name="term_val_variation" type="text" class="input-json drag-top form-control clonable-increment-id" placeholder="محتوای ویژگی">
                    </td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>

              <table id="depth-2-2" class="depth-2 regular">
                <tr>
                  <td><label for="guarantee_1" class="clonable-increment-for">گارانتی</label>
                    <select id="guarantee_1" data-optional="true" data-name="term_id_guarantee" data-parent="clone_variation" class="form-control input-json select2 select2ajax clipboardIT clonable-increment-id" data-taxonomy="guarantee" data-clipboard-id="variation_guarantee"></select><br><br>
                  </td>
                  <td><label for="guarantee_price_1" class="clonable-increment-for">هزینه گارانتی ( تومان )</label><br><br>
                    <input id="guarantee_price_1" data-optional="true" data-seperator="true" data-name="term_val_guarantee" type="text" class="input-json drag-top form-control clonable-increment-id">
                  </td>
                </tr>

                <tr>
                  <td><label for="enitity_1" class="clonable-increment-for">موجودی</label>
                    <input id="enitity_1" data-seperator="true" data-name="variation_entity" type="text" data-parent="clone_variation" class="form-control input-json clonable-increment-id"><br>
                  </td>
                </tr>

                <tr>
                  <td> <label for="price_1" class="clonable-increment-for">قیمت عادی ( تومان )</label>
                    <input id="price_1" data-seperator="true" data-name="variation_price" type="text" data-parent="clone_variation" class="form-control input-json clonable-increment-id"><br>
                  </td>
                  <td> <label for="price_sale_1" class="clonable-increment-for">قیمت حراج ( تومان )</label>
                    <input id="price_sale_1" data-optional="true" data-seperator="true" data-name="variation_price_sale" type="text" data-parent="clone_variation" class="form-control input-json clonable-increment-id"><br>
                  </td>
                  <td><label for="price_sale_expire_date_1" class="clonable-increment-for">تاریخ انقضاء حراج</label>
                    <input type="text" data-optional="true" data-name="variation_price_sale_expire" id="price_sale_expire_date_1" data-parent="clone_variation" class="form-control input-json date-picker-shamsi clonable-increment-id clipboardIT" data-clipboard-id="variation_expire_date">
                  </td>
                </tr>
              </table>


              <button type="button" class="clonable-button-close btn btn-danger">حذف</button>
              <button type="button" class="clonable-button-add btn btn-info">افزودن</button>            </td>


          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <input type="hidden" id="variation-terms" data-empty="true" class="data-field" name="variation-terms" value="" data-label="variation-label">
    </div>

  </div>
  <script src="static/js/lib/jquery.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/jquery.cloner.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/persian-date.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/persian-datepicker.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/select2.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/select2fa.min.js"></script>

  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>

</html>


فایل main.css

.container {
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce {
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}


/* Page Style */

.select2{
  width: 200px !important;
}


اسکریپت app.js

$(document).ready(function(e){


window.generatePersianDatepickerFeature = function (element, options = {}) {
  const res = element.persianDatepicker(options);
  return res;
}

window.generateSelect2Feature = function (element, options = {}) {
  const res = element.select2(options);
  return res;
}

window.destroySelect2Feature = function (element) {
  element.select2("destroy");
}

window.showSelect2AjaxResult = function (data, li) {

  if (data.loading || !data.id) {
    return data.text;
  }

  var container = $(`<div class="result-select2-ajax">${data.name}</div>`);
  return container;
}

window.showSelection2AjaxResult = function (data) {
  return data.name || "انتخاب کنید";
}

window.onDeleteRow = function (e) {
  const currentElement = $(e.target);
  const clone = currentElement.parents('.clonable').first();
  const cloneBlock = clone.parent('.clonable-block').first();
  const firstClone = cloneBlock.find('.clonable').first();

  
  setTimeout(function (clone) {
    if (clone.length) {
      triggerCloneInput(clone);
    }
  }, 100, firstClone)

}

window.select2Clear = function (e) {
  const targetElement = $(e.target);
  const targetElementVal = targetElement.val();
  if (!targetElementVal) {
    targetElement.empty();
  }
}

window.loopThrowClonableLocal = function (clone, index, callback = null) {
  const parent = clone.parent();
  const cloneClassList = clone.attr('class');
  const selector = generateCssClass(cloneClassList, ['clonable-source', 'clonable-clone']);
  const cloneList = parent.find(selector);

  if (callback) {
    return callback({
      clone: clone,
      index: index,
      cloneList: cloneList
    });
  }
}

window.callListedFunctions = function (args) {
  const funcList = JSON.parse(args.clone.attr('data-funcs'));
  for (const ch of funcList) {
    args.cloneList.each(window[ch]);
  }
}

window.generateCssClass = function (classListStr, except = []) {
  let cssSelector = classListStr;

  for (const ex of except) {
    cssSelector = cssSelector.replace(ex, "");
  }

  cssSelector = cssSelector.replace(/\s{2,}/gi, " ").replace(" ", ".").replace(/\.\s|\.$/gi, "").trim();
  cssSelector = "." + cssSelector;

  return cssSelector;
}

window.loopThrowIndexLabelCloner = function (index, element) {
  element = $(element);
  const theIndex = index + 1;
  let depthChecker = false;
  if (element.attr("class").search("depth-") != -1) {
    depthChecker = true;
  }

  const elements = element.find('.clonable-html-number');

  for (const elementChild of elements) {
    if (depthChecker) {
      if (element.attr("class").search($(elementChild).attr('data-parent')) != -1) {
        $(elementChild).html(theIndex);
      }
      continue;
    }
    $(elementChild).html(theIndex);
  }

}

window.getUniqueIdDOM = function(DOM , id , seperator = "_t_"){
  let theID = id ? id : DOM.attr('id');
  theID = theID.split(seperator);
  theID = theID[0];
  const finallID = theID + seperator + Date.now().toString().slice(-4);
  DOM.attr('id' , finallID);
  return finallID;
}

window.generateUniqueIdDom = function(clone , except = []){
  const theExcept = except.join(",");
  const inputs = clone.find(`.input-json:not(${theExcept})`);
  
  for(let input of inputs){
    input = $(input);
    getUniqueIdDOM(input);
  }
}

window.select2ClonerFixer = function (clone, index = 0) {

  let parentElement = clone.parent();

  const select2Selector = `.select2[data-parent=${parentElement.attr('id')}]`;

  let select2 = clone.find(select2Selector);

  if (!select2.length) return;

  const cloneInDepth = clone.find('.clonable');
  if (cloneInDepth.length) select2ClonerFixer(cloneInDepth.eq(0));

  let select2PreviousElement = select2.prev();
  let select2NextElement = select2.next();

  const select2ID = select2.attr('data-clipboard-id');
  const classList = select2.attr('class');
  const id = select2PreviousElement.attr('for');

  select2.remove();
  select2NextElement.remove();

  const DOM = $(window[select2ID]);
  DOM.attr('class', classList);
  getUniqueIdDOM(DOM , id);

  select2PreviousElement.after(DOM)

  select2 = clone.find(select2Selector);

  generateSelect2Feature(select2, select2AjaxOptions)
}

window.persianDatePickerClonerFixer = function (clone, index) {
  const datePickerDOM = clone.find('input.date-picker-shamsi');

  if (!datePickerDOM.length) return;

  const datePickerDOMPrevious = datePickerDOM.prev();
  const datePickerID = datePickerDOM.attr('id');

  const DOM = $(window[datePickerDOM.attr('data-clipboard-id')]);

  DOM.attr('id', datePickerID);

  datePickerDOM.remove();

  datePickerDOMPrevious.after(DOM);

  generatePersianDatepickerFeature(DOM, shamsiDatePickerOptions);

}

window.cloneActivation = function (e) {
  const currentElement = $(e.target);
  const checked = currentElement.prop('checked');
  const parent = $('.' + currentElement.attr('data-parent'));
  const dataField = parent.find('.data-field');
  if (checked) {
    loopThrowInputsJsonClass('.input-json', parent, emptyInputs);
    loopThrowInputsJsonClass('.input-json', parent, disableInputs);
    dataField.val('');
    dataField.removeAttr("data-empty");
  } else {
    loopThrowInputsJsonClass('.input-json', parent, enableInputs);
    dataField.attr("data-empty", "true");
  }

  parent.toggleClass('cover-disable');


}

window.onInputNumberSeperator = function (e) {
  const thisElement = $(e.target);
  const value = thisElement.val().replace(/,/gi, "").replace(/\D/gi, "");

  if (isNaN(Number(value))) return;

  let seperatedValue = new Intl.NumberFormat('en-US', { style: "decimal" }).format(value);

  if (seperatedValue == 0) seperatedValue = '';

  thisElement.val(seperatedValue);
  thisElement.attr('data-value', value);
}

window.generateDataInputsClonable = function (args) {
  const dataField = args.parent.find('.data-field');
  for (let input of args.inputs) {
    input = $(input);
    const targetEvent = getEventTarget(input);
    if (!targetEvent) continue;

    input.off(targetEvent, window.valueListenerClonable);

    input.on(targetEvent, null, {
      dataField: dataField,
      inputs: args.inputs
    }, window.valueListenerClonable);


  }
}

window.loopThrowClonableGlobal = function (clone, index, callback) {
  const cloneParent = clone.parent();
  const cloneParentParent = $('.' + cloneParent.attr('data-parent'));
  const cloneList = cloneParentParent.find(".clonable");

  if (callback) {
    return callback({
      clone: clone,
      index: index,
      cloneParentParent: cloneParentParent,
      cloneList: cloneList
    })
  }
}

window.loopThrowInputsClonable = function (args) {
  const inputs = args.cloneParentParent.find('.input-json');

  return {
    parent: args.cloneParentParent,
    inputs: inputs
  };
}

window.emptyInputs = function (input) {
  const eventTarget = getEventTarget(input);
  input.val(null).trigger(eventTarget);
}

window.disableInputs = function (input) {
  input.attr('disabled', 'disabled');
}

window.enableInputs = function (input) {
  input.removeAttr('disabled');
}

window.valueListenerClonable = function (e) {

  const dataField = $(e.data.dataField);
  const inputs = $(e.data.inputs);

  let jsonData = [];

  let key = '';
  let val = '';
  const inputListID = [];

  function checkDuplicateInput(list , element){
    if (list.includes(element) || $('#' + element).length == 0) {
      return true;
    }

    return false;
  }

  for (let input of inputs) {
    const theID = $(input).attr('id');
    if(checkDuplicateInput(inputListID , theID)) continue;

    input = $(input);
    const row = loopToGetParent(input, 'data-funcs');
    const jsonData2 = [];
    if (row.length) {

      const rowInputs = row.find('.input-json');
      
      for (let rowInput of rowInputs) {
        const theID = $(rowInput).attr('id');
        if(checkDuplicateInput(inputListID , theID)) continue;
        
        rowInput = $(rowInput);
        inputListID.push(rowInput.attr('id'));
        
        key = rowInput.attr('data-name');

        if (rowInput.attr('data-value') && rowInput.val())
          val = rowInput.attr('data-value');
        else
          val = rowInput.val() ? rowInput.val() : null;

        if (rowInput.attr('data-optional') && val === null)
          val = '';


        const objMap = {}
        objMap[key] = val;
        objMap['id'] = rowInput.attr('id');

        jsonData2.push(objMap);
      }

      jsonData.push(jsonData2)

    }  }

  jsonData = JSON.stringify(jsonData);
  console.log(jsonData);
  dataField.val(jsonData)
  makeItDataEmpty(dataField)

}

window.loopToGetParent = function (element, dataAttr) {
  let parent = null;
  let counter = 0
  while (true) {
    if (parent && (parent.attr(dataAttr) || counter == 15)) break;

    parent = !parent ? element.parent() : parent.parent();

    counter++;
  }

  if (parent && parent.parent().hasClass('depth-2')) return loopToGetParent(parent, dataAttr)

  return parent;
}

window.makeItDataEmpty = function (element) {

  const val = JSON.parse(element.val());

  propertyList.DOM = element;
  loopThrowObjects(val, indexerObjects);

  propertyListReset([
    "DOM",
    "loopBreak"
  ]);

}

window.loopThrowObjects = function (objectList, callback) {

  if (typeof objectList === "object" && objectList != null) {
    const keys = Object.keys(objectList);
    for (const key of keys) {
      if (propertyList.loopBreak) return;
      const mElement = objectList[key]
      callback(mElement);
    }
  }

}

window.indexerObjects = function (element) {

  if (typeof element === "object" && element != null) {
    loopThrowObjects(element, indexerObjects);
  } else {

    if (element === null) {
      if (propertyList.DOM) {
        propertyList.DOM.attr('data-empty', 'true');
      }
      propertyList.loopBreak = true;
    } else if (element) {
      propertyList.DOM.removeAttr('data-empty');
    }
  }
}

window.getEventTarget = function (element) {
  const tagName = element.prop('tagName').toLowerCase();
  const targetEvent = eventUpdateNames[tagName];
  return targetEvent;
}

window.propertyListReset = function (keys) {
  for (const key of keys) {
    window.propertyList[key] = null;
  }
}

window.triggerCloneInput = function (element) {
  const input = element.find('.input-json').last();

  if (!input.length) return;

  const targetEvent = getEventTarget(input);


  input.trigger(targetEvent);
}

window.triggerClone = function (element) {
  const index = 0;
  generateDataInputsClonable(loopThrowClonableGlobal(element, index, loopThrowInputsClonable));

  triggerCloneInput(element);
}

window.loopThrowInputsJsonClass = function (selector, parent, callback) {

  const inputs = parent ? parent.find(selector) : $(selector);

  for (let input of inputs) {
    input = $(input);
    callback(input);
  }
}

window.shamsiDatePickerOptions = {
  format: 'X',
  timePicker: {
    enabled: true
  },
  initialValue: false,
  onSelect: function () {
    const thisElement = $(this.model.inputElement);
    thisElement.trigger('input');
  }
}

window.select2AjaxOptions = {
  ajax: {
    url: "https://api.rapidcode.ir/rest/index.php/products",
    dataType: 'json',
    data: function (params) {

      const taxonomy = $(this).attr('data-taxonomy');

      const query = {
        q: params.term,
        taxonomy: taxonomy
      }

      return query;
    },
    processResults: function (data) {

      return {
        results: data,
      };
    },

    cache: true
  },
  placeholder: 'انتخاب کنید',
  allowClear: true,
  minimumInputLength: 1,
  language: "fa",
  templateResult: function (data) { },
  templateSelection: function (data) { }
};

window.jqueryClonerOptions = {
  clonableContainer: '.clonable-block',
  clonable: '.clonable',
  addButton: '.clonable-button-add',
  closeButton: '.clonable-button-close',
  focusableElement: ':input:visible:enabled:first',
  clearValueOnClone: true,
  removeNestedClonablesOnClone: true,
  limitCloneNumbers: true,
  debug: false,
  cloneName: 'clonable-clone',
  sourceName: 'clonable-source',
  clonableCloneNumberDecrement: 'clonable-clone-number-decrement',
  incrementName: 'clonable-increment',
  decrementName: 'clonable-decrement',

  beforeToggle: function (clone, index, self) { },
  afterToggle: function (clone, index, self) { },
  onDeleteRow: onDeleteRow
}

window.propertyList = {
  loopBreak: null,
  DOM: null
}

window.eventUpdateNames = {
  input: 'input',
  select: 'change'
}


// fix clone select2
$('.clipboardIT').each(function (index, element) {
  element = $(element);
  window[element.attr('data-clipboard-id')] = element.get(0).outerHTML
})

// generate persian date picker
generatePersianDatepickerFeature($('input.date-picker-shamsi'), shamsiDatePickerOptions)

// generate active clone
$('.activatation').on('change', cloneActivation)

// generate active clone
$('.clonable-button-close').on('click', onDeleteRow)

// generate number seperator
$('input[data-seperator]').on("input", onInputNumberSeperator)

// enable Select2AJAX options
const select2AjaxOptionLocal = select2AjaxOptions;
select2AjaxOptionLocal.templateResult = showSelect2AjaxResult;
select2AjaxOptionLocal.templateSelection = showSelection2AjaxResult;

// enable Select2AJAX Specification
generateSelect2Feature($('.specification .select2.select2ajax'), select2AjaxOptionLocal);

// enable Select2AJAX Variation
generateSelect2Feature($('.variation .select2.select2ajax'), select2AjaxOptionLocal);

// set specification clone options
const cloneOptions = jqueryClonerOptions;

cloneOptions.afterToggle = function (clone, index) {
  loopThrowClonableLocal(clone, index, callListedFunctions);
  generateUniqueIdDom(clone , ['.select2']);
  select2ClonerFixer(clone, index);
  persianDatePickerClonerFixer(clone, index);
  generateDataInputsClonable(loopThrowClonableGlobal(clone, index, loopThrowInputsClonable));
  triggerClone(clone);
};

// enable specification clone
$('#clone_specification').cloner(cloneOptions).on('change', select2Clear);
// trigger specification first clone
triggerClone($('#clone_specification .clonable').first());

// enable variation clone
$('#clone_variation').cloner(cloneOptions).on('change', '.select2', select2Clear);
// trigger variation first clone
triggerClone($('#clone_variation .clonable').first());

// enable variation clone depth 2
$('.variation #depth-2-1').cloner(cloneOptions);

})

دانلود سورس clone از html با جاوا اسکریپت


چگونه از المنت های html نمونه بگیریم

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us